Sökning: "riskbenägenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet riskbenägenhet.

  1. 1. Minskar kvinnor i styrelsen earnings management? - En studie på svenska börsbolag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johanna Kristensson; Evelina Premberg; [2019-07-03]
    Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass theory;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning regleras av två huvudsakliga anledningar. Enaanledningen är att ta fram ett så tillförlitligt informationsunderlag som möjligt ochden andra anledningen är att minska informationsasymmetri mellan företag ochintressenter. LÄS MER

  2. 2. Hanterar du risken eller hanterar risken dig? : En studie ur ett genusperspektiv om småsparares känslomässiga påverkan bakom investeringsbeslut

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Daniel Elmblad; Johan Lindgren; [2019]
    Nyckelord :prospect theory; risk; investment decisions; risk aversion; gender; prospektteori; risk; investeringsbeslut; riskaversion; kön;

    Sammanfattning : Extensive studies show that risk has a large impact on investment decisions. In addition, studies also show that risk behavior varies between men and women, where women tend to behave more risk averse. LÄS MER

  3. 3. Påverkar generationstillhörigheten konsumentbeteendet online? : En studie om tre generationers agerande på eWOM

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Frans Norring; Hampus Schöllin; [2019]
    Nyckelord :Generational affiliation; eWOM; Online reviews; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generationstillhörighet; eWOM; Online recensioner; Baby Boomers; Generation X; Generation Y;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur olika generationer agerar på eWOM-kommunikation via online recensioner. Metod: Studien använder en kvantitativ forskningsmetod med en enkätundersökning som underlag för framarbetat resultat. LÄS MER

  4. 4. Taktisk riskbenägenhet : en kvantitativ studie om riskbenägenhet hos officerare med olika bakgrund och erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Erik Lanzén; [2019]
    Nyckelord :risktagning; riskbenägenhet; truppslagstillhörighet; internationell insats; taktik.;

    Sammanfattning : This thesis aims to answer the question of what differences in risk propensity may exist between Swedish Army Officers from different branches and those with or without experience from international deployments. Since different individuals can perceive risks in different ways a discrepancy can arise between how different decision makers act in different tactical situations. LÄS MER

  5. 5. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
    Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

    Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER