Sökning: "risker affärssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden risker affärssystem.

 1. 1. SME-organisationers riskarbete mot säkerhetsrisker med molnbaserade affärssystem : En kvalitativ studie om hur säkerhetsrisker kan förebyggas vid användning av molnbaserade affärssystem för SME-organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Denis Kuci; [2023]
  Nyckelord :Cloud service; cloud-based business systems; SME organizations; security risks; risk prevention; risk management; responsibility; Molntjänst; molnbaserade affärssystem; SME-organisationer; säkerhetsrisker; riskförebyggande; riskhantering; ansvar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har molntjänster blivit alltmer attraktiva, detta har lockat fler SME-organisationer att införskaffa molnbaserade affärssystem till sina verksamheter. Dessa affärssystem kan ha flera fördelar i sin strukturlösning men användningen av dem, bland annat i samband med extern datalagring, kan medföra risker. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie om strategier för riskminimering vid utrullning av ERP-system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Amed Reza; Douglas Modin; [2022]
  Nyckelord :ERP; ERP-system; affärssystem; systemimplementering; risk; riskhantering; förändringsledning;

  Sammanfattning : ERP-system kan vara väldigt komplexa att implementera i organisationer. Det är en utmaning som funnits med sedan lång tid tillbaka, där ERP-implementeringar misslyckas delvis på grund av bristande strategier. Teknologin utvecklas och därmed måste organisationerna hänga med i den utvecklingen när det gäller system. LÄS MER

 3. 3. Molnbaserade affärssystem: risker och möjligheter : Ur systemleverantörers och forskares synvinklar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oskar Lannersten; [2022]
  Nyckelord :Affärssystem; ERP; risker; möjligheter; molnbaserade affärssystem; molntjänster;

  Sammanfattning : Molnbaserade affärssystem är något som växt kraftigt under åren där tillgängligheten varit ifokus för tillväxten. Att molnbaserade affärssystem är tillgängliga 24 timmar om dygnet oavsettplats tillför flexibilitet och tillgänglighet genom att affärssystemen går att komma åt på vilkenenhet som helst. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer vid globalt införande av nya affärssystem : En jämförande studie av två tillfälliga arbetssystem och globala införanden av nya affärssystem i transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sonja Hukka; Elin Sandqvist; [2021]
  Nyckelord :Informationssystem; informatik; affärssystem; ERP-system; change management; förändringshantering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ undersökning med syfte att redogöra för riskfaktorer vid införande av nya affärssystem i transportbranschen. Studien fokuserar på införandet av två nya affärssystem på affärsenheter inom samma organisation. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering av molnbaserade affärssystem : En studie inom bilhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kevin Adamsson; Fredrik Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Cloud based services; Cloud based ERP-system; Risks with the cloud based ERP-systems; Risk management; Risk process.; Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem; riskprocess.;

  Sammanfattning : Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning Kurskod: 2FE75E Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. LÄS MER