Sökning: "riskexponering"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet riskexponering.

 1. 1. Ansvarsbegränsningar vid rådgivning : Giltigheten av avtalade ansvarsbegränsningsklausuler i rådgivningsavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Nylén; [2023]
  Nyckelord :kommersiell avtalsrätt; kommersiell kontraktsrätt; kommersiella avtal; inomkontraktuellt avtalsförhållande; inomobligatoriskt skadeståndsansvar; friskrivning; friskrivningsklausuler; ansvarsbegränsningar; ansvarsbegränsningsklausuler; rådgivning; rådgivare; juridisk rådgivning; juridiska rådgivare; advokat; rådgivningsavtal; juridiska rådgivningsavtal; 36 § AvtL; avtalsfrihet; avtalsbundenhet; oskäliga avtalsvillkor; oskälighetsbedömning; NJA 2022 s. 354;

  Sammanfattning : Ansvarsbegränsningsklausuler används i rådgivningsavtal för att begränsa rådgivarens riskexponering för det fall klienten åsamkas skada till följd av rådgivningen. I vilken mån kan då sådana ansvarsbegränsningar upprätthållas i avtalet? För utreda rättsläget har uppsatsen utgått från en analys av vilka särskilda omständigheter domstolar inrymmer i sin oskälighetsbedömning av sådana avtalsvillkor vid en prövning enligt 36 § AvtL. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i kvinnor och mäns investeringsbeteende : Svenska aktieinvesterares psykologiska bias, aktiepreferenser och dess långsiktiga konsekvenser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Charlotta Kortered; Ida Tillas; [2022]
  Nyckelord :Investment behavior; women and men; stock preferences; Modern portfolio theory; behavioral economics; Sweden; bias; risk exposure; Investeringsbeteende; kvinnor och män; aktiepreferenser; moderna portföljvalsteorin; beteendeekonomi; Sverige; bias; riskexponering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between stock preferences of women and men in Sweden and analyze what portfolio characteristics and long-term effects that are revealed by investing in the stocks than men and women prefer. To fulfill the purpose of the thesis, two fictious portfolios have been created which are based on data from the reports “Aktieägandet i Sverige” by Euroclear. LÄS MER

 3. 3. Hur fastighetsbolags riskexponering påverkar möjlighet till finansiering : Vad som händer efter den positiva trenden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bianca Dahlquist-Sjöberg; Karl Hultin; [2022]
  Nyckelord :Risks; Risk assessment; Return requirements; Real estate investments; Return on investment; Profitability; Growth; Risker; Riskbedömning; Avkastningskrav; Fastighetsinvesteringar; Avkastning; Lönsamhet; Tillväxt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka risker som fastighetsföretag exponeras mot vid ett fastighetsförvärv. Arbetet undersöker även om deras riskexponering ökar i samband med olika marknadsfinansieringar. LÄS MER

 4. 4. Viability Evaluation of the Turtle Trading Rules on Major Market Indexes

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Malkolm Larsson; Johan Lövgren; [2022]
  Nyckelord :The Turtle Trading Rules; Asset Management; Geometric Brownian Motion; Market Index; MSCI Index; Turtle Trading-reglerna; kapitalförvaltning; geometrisk brownsk rörelse; marknadsindex; MSCI-index;

  Sammanfattning : The Turtle Trading Rules was a successful trend-following trading strategy for commodities in the 1980s but has lost recognition in recent days. The strategy revolved around rules for entering and exiting trades as well as position sizing for each trade. LÄS MER

 5. 5. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkan på naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sin legitimitet hos intressenter. LÄS MER