Sökning: "riskfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet riskfrågor.

 1. 1. Riskattityder inom socialt entreprenörskap : Undersökning av altruismens påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathalie Lundberg; Desiré Josefsson; [2020]
  Nyckelord :social entrepreneurship; risk; attitude; characteristics; altruism; socialt entreprenörskap; risk; attityd; karaktärsdrag; altruism;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sociala entreprenörers attityd till risk och om riskattityden har något samband med karaktärsdraget altruism. Tidigare forskning jämför traditionella entreprenörer med sociala entreprenörer i relation till risk och har funnit olika resultat. LÄS MER

 2. 2. "Kaffet med stor smak. Och ännu större eftersmak” : En studie om hur Arvid Nordquist använder kommunikation i syfte att stärka sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Isa bylund viksten; Isabelle Borg; [2017]
  Nyckelord :Kaffeproduktion; Corporate Social Responsibility; etiskt ansvarstagande; konkurrensfördelar; riskfrågor; hållbarhet; rykte.;

  Sammanfattning : Kaffeproduktion har länge varit något med uttalad negativ påverkan, både socialt och miljömässigt, i de länder där det sker. Trots detta så menar Arvid Nordquist, en av de största aktörerna på den svenska kaffemarknaden, att deras arbete är hållbart och klimatkompenserat. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering i samband med MKB.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Lundkvist Johan; [2013]
  Nyckelord :Miljökonsekvensbeskrivning; MKB; Riskfrågor; Riskanalys; Riskkriterier; MKB i samband med risk; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur riskfrågor hanteras inom MKB i samband med detaljplaneprocessen och väglagen med dess process samt undersöka om riskkriterier finns. Med riskfrågor menas risker som rör människor och miljö i samband med MKB för projekt. LÄS MER

 4. 4. Revisionsutskott i teori och praktik- en studie av ett svenskt börsnoterat företag och dess revisionsutskott

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet; Linköpings universitet/Linköpings universitet

  Författare :Anna Hasselgren; Jenny Björk; [2005]
  Nyckelord :revisionutskott; revision; ägarstyrning; bolagsstyrning; bolagsorgan; SOX; The Combined Code; Svensk Kod för Bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter ett flertal större bolagsskandaler runt om i världen har en förtroendekris skapats på kapitalmarknaden. För att återskapa förtroendet har flera nya regler och rekommendationer instiftats som internationella börsbolag nu krävs efterleva. LÄS MER

 5. 5. Ramdirektivet för vatten : förändrad riskhantering? Översvämningarna i södra Norrland sommaren år 2000 och oljeutsläppet från fartyget Fu Shan Hai år 2003

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Karin Wesström; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Risk; ramdirektivet för vatten; objektivistisk; konstruktivistisk; översvämning; olja; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : I vårt samhälle finns många miljöproblem och olyckor av olika slag inträffar som påverkar vattens kvalitet. Till exempel översvämningar eller oljeutsläpp kan leda till att vattendirektivets mål, en god vattenstatus, inte kan uppnås eller bevaras i en vattenförekomst. LÄS MER