Sökning: "riskhantering definition"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden riskhantering definition.

 1. 1. Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :mångbruk; identitet; skogspolicy; risksamhälle;

  Sammanfattning : Mångbruk utgör en viktig del i den nationella och småländska skogsstrategin från 2018. I policydokumenten står att läsa hur skogen bär på en mångfald av värden som har förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt, biologisk mångfald, sysselsättning, landsbygdsutveckling och allmännytta. LÄS MER

 2. 2. Operativa risker inom banksektorn : en studie som identifierar svenska bankers riskhantering avseende operativa risker,  samt digitaliseringens påverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Knutsson; Jennifer Knodt; [2018]
  Nyckelord :Operativ risk; digitalisering; riskhantering; kunskap; banksektorn; banker;

  Sammanfattning : The trend towards increased reliance on technology and a globalized world has left banks more exposed to operational risks than ever before. Operational risk is the prospect of loss resulting from inadequate or failed procedures, systems or policies. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering i projektbaserade organisationer : En jämförelse av svenska teknikkonsultföretag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Dahl; [2018]
  Nyckelord :risk management; enterprise risk management; projects; technology consulting; risk definition; riskhantering; enterprise risk management; projekt; teknikkonsultföretag; definition av risk;

  Sammanfattning : Riskhantering i projektbaserade organisationer - En jämförelse av svenska teknikkonsultföretag På 2000-talet har behovet av, och intresset för, riskhantering ökat. Riskerna ökar i projekt och inhyrda konsulter blir vanligare i teknikbranschen. LÄS MER

 4. 4. Risker med offentlig-privat samverkan som alternativ finansieringsform av infrastruktur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Andersson; Julia Wikström; [2017]
  Nyckelord :Public Private Partnership; risk management; uncertainty; Arlandabanan; infrastructure; financing; Offentlig Privat Samverkan; riskhantering; osäkerhet; risk; Arlandabanan; infrastruktur; finansiering;

  Sammanfattning : Studien ska ge indikationer på hur risker och riskfördelning ser ut i transportinfrastruktur projekt där OPS används som finansieringsmekanism. Tidigare forskning har nästan uteslutande fokuserat på den statliga aspekten av frågeställningen och denna studie ämnar ge en bredare bild där även en privat aktör får delge sin uppfattning. LÄS MER

 5. 5. Trender inom redovisning av utsläppsrätter : En studie av svenska företag år 2014 och 2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ewa Gesouli; [2017]
  Nyckelord :redovisning av utsläppsrätter; branschspecifik redovisning; tilldelning av utsläppsrätter;

  Sammanfattning : This study examines accounting policies of Swedish firm under the EU ETS. The EUA entitles to emissions of CO2 and is either freely distributed, up to a certain amount, or bought on the market. Since 2013 the free distribution is decreasing which may augment the trade. LÄS MER