Sökning: "riskrapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet riskrapportering.

 1. 1. Riskupplysning i svenska företags årsredovisningar : Hur företagsstorlek och branscher påverkar omfattningen av riskupplysningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Petersson; Tobias Lindberget; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk disclosure; industry; risk information; annual report; information asymmetry; Risk; riskupplysning; bransch; riskinformation; årsredovisning; informationsassymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund   Bakgrunden ger uppsatsen en kort förklaring till vad risk är, vilka faktorer som bidragit till att riskrapportering blivit en viktig del av svenska företags årsredovisningar samt vilka riktlinjer som finns vid framtagande av risker. Syfte  Studiens syfte är att undersöka huruvida ett företags storlek påverkar hur många riskkategorier företag behandlar i sin årsredovisning. LÄS MER

 2. 2. Bankers riskrapportering - En studie av innehållet i de fyra svenska storbankernas riskrapporter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Danielle Bengtsson; Alice Runfors; Elin Ingvarsson; [2016]
  Nyckelord :Finanskrisen; banker; risk; riskrapportering; innehåll; förändring; kvalitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera innehållet i bankers riskrapportering och huruvida en förändring har skett. Teorin innefattar en definition av riskbegreppet, samt vilka typer av risk en bank kan ställas inför. Det redogörs även för vad den institutionella teorin och ägarkostnadsteorin innebär. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan risker och osäkerhetsfaktorer samt ägarstrukturer - påverkar ägarstrukturen hur riskrapportering ser ut i årsredovisningen?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Felling; Andreas Kuusela; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Basel III : En studie om de svenska, tyska och brittiska storbankernas utveckling i takt med implementeringen av det nya regelverket

  Magister-uppsats, Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Nylander; Emelie Zachrisson; [2015]
  Nyckelord :Basel III; Bank; Core tier 1; Financial risk; Risk reporting; Stress test; Basel III; Bank; Kärnprimärkapital; Finansiell risk; Riskrapportering; Stresstest;

  Sammanfattning : Tre tydliga svagheter kunde identifieras i den globala banksektorn under den stora finanskrisen år 2007. Dessa tre svagheter var brist på kapital av tillräcklig kvalitet för att kunna hantera förluster, en för tätt sammankopplad finansmarknad samt otillräcklig likviditetshantering och för små likviditetsbuffertar. LÄS MER

 5. 5. Risker i årsredovisningar och halvårsrapporter : En jämförelse mellan 90 företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Ida Carlshagen; [2014]
  Nyckelord :IAS 34; IFRS 7; informationsassymmetri; agentteori; signalteori; institutionell teori; Risk; IAS 34; IFRS 7; information asymmetry; agency theory; signaling theory; institutional theory; Riskhantering;

  Sammanfattning : Risk kan beskrivas som ”sannolikheten att drabbas av skada eller förlust” eller som ”sannolikheten att en händelse ska inträffa”. Begreppet risk saknar emellertid en allmänt accepterad definition. Företagen nämner vilka risker de har i sina årsredovisningar och halvårsrapporter. LÄS MER