Sökning: "riskteori"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet riskteori.

 1. 1. Hur bör LPHC-risker kommuniceras? - En studie om hur kontextuell framing påverkar beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michelle Andersson; Mattias Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :LPHC; Low-Probability High-Consequence; decision making; risk; prospect theory; expected utility theory; temporal construal; evaluability hypothesis; numeracy; responsibility aversion; framing; Låg-Probabilitet Hög-Konsekvens; beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : En av de mer komplicerade situationerna som beslutsfattare kan ställas inför är så kallade Low-Probability High-Consequence (LPHC) händelser. Dessa händelser representerar katastrofala risker med extremt låg probabilitet att inträffa, som exempelvis större skogsbränder. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningen av diabetes i svensk press : En kvantitativ innehållsanalys av svenska dags- och kvällstidningar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cecilia Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Quantitative content analysis; diabetes; media representation; framing theory; agenda setting; priming; risk theory; individualization; bio politics; tabloids; daily press; broadsheet; newspapers; modality; doxa; warrant; argumentation analysis.; Kvantitativ innehållsanalys; diabetes; medierepresentation; gestaltningsteorin; dagordningsteorin; priming; framing; riskteori; individualisering; biopolitik; kvällspress; dagspress; tidningar; modalitet; doxa; garant; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a global health issue on the rise. Besides genetics as a cause of diabetes, diet, weight and lifestyle are amongst the main factors. Due to the modernized society, new technology and risks, there has been a shift in responsibility of safety and health. LÄS MER

 3. 3. Riskernas samhälle : En kritisk diskursanalys av framträdande aktörer i artiklar kring klimatfrågan och global uppvärmning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Simone Vargas Löfstedt; [2017]
  Nyckelord :Climate; representation; critical discourse analysis; global warming; Swedish press; risk society; modality; evaluation.; Klimat; representation; kritisk diskurs analys; global uppvärmning; svensk press; risksamhälle; modalitet; värdering.;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är och har länge varit en viktig fråga för politiken och för medierna. Olika aktörer får oftast uttala sig kring frågan och får definiera riskerna med att fortsätta leva på det sättet vi gör. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar, internet och risker : Föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i relation till risker och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Langland; Annika Engman; [2015]
  Nyckelord :Ungdomar; risker; internet; föräldrar;

  Sammanfattning : Ungdomar är idag frekventa användare av internet. I och med den höga användningen av internet bland ungdomar blir det av intresse för socialt arbete att få en förståelse för föräldrars föreställning om ungdomar och internet i relation till risker och riskhantering. LÄS MER

 5. 5. Risker vid tillämpning av successiv vinstavräkning – En komparativ studie mellan branscher

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Liljegren; Daniela Nivaro; [2014]
  Nyckelord :Successiv vinstavräkning; intäktsredovisning; pågående arbete; entreprenadavtal.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att identifiera vilka risker som existerar hos företag och hur de hanteras vid användandet av successiv vinstavräkning med hjälp av företagens arbetsprocesser. Vidare är syftet att se hur tillförlitlighet uppnås i praktiken och om. Metoden som är vald för studien är av kvalitativ natur. LÄS MER