Sökning: "riskvidimering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet riskvidimering.

  1. 1. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
    Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

    Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER