Sökning: "ritualer"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet ritualer.

 1. 1. Revisionsritualer & digitalisering : Hur revisorer upplever förändringarna av revisionsritualer som en följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Deyar Eisho; Thomas Hjärre; Anastasios Ioannidis; [2023]
  Nyckelord :Audit; Rituals; Auditing rituals; Digitalization; Purification; Control and Cohesion; Impression Management; Revision; Ritualer; Revisionsritualer; Digitalisering; Stabilitet; Gemenskap; Identitet;

  Sammanfattning : Det finns tydliga riktlinjer för hur en förväntas uppföra sig som revisor. Dessa riktlinjer harmed tiden omvandlats till ritualer i syfte att underlätta revisorerna i deras arbete. Dethuvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka hur revisorer upplever förändringar irevisionsritualer som föranletts av digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion eller rekonstruktion? : En strukturerad observationsstudie över hur fornnordisk religion gestaltas i TV-serien Vikings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josef Zander; [2023]
  Nyckelord :Structured observation; Norse mythology; Myths; Rituals; Popular culture; Strukturerad observation; Nordisk mytologi; Myter; Ritualer; Populärkultur;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to observe how the pre-Christian mythology of Scandinavia, commonly known as Norse mythology, is depicted during the first season of the History Channel TV-series Vikings from 2013, and to analyze how well those depictions correspond with modern day knowledge of that mythology. More specifically this essay studies how the pre-Christian gods, myths and rituals are depicted. LÄS MER

 3. 3. "Varför just vardaglig ritual?" : En kvalitativstudie om unga vuxna muslimers tankar om vardagliga ritualer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Senida Imamovic; [2023]
  Nyckelord :Islam; religion; unga vuxna muslimer; ritual; muslimer med olika bakgrunder;

  Sammanfattning : The concept of ritual developed as a formal term of analysis during the 19th century and came to identify what was alleged as a worldwide category of human experience. Ritual was described as mindless handling, something that was routinized, habitual, compulsive or mimetic. LÄS MER

 4. 4. Punk's not dead! : En kvalitativ intervjustudie kring meningsskapande inom volontärarbete på punkfestival.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simone Sabato; [2023]
  Nyckelord :Ritualer; kollektivt medvetande; kollektivitet; punk; subkultur; volontärarbete; musikfestival;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka drivkraften bakom volontärarbete på punkfestival. Frågeställningarna innefattar vad punken som subkultur har för betydelse och hur gemenskap bildas inom volontärarbete. Studiens empiri består av fyra kvalitativa intervjuer med individer som har erfarenhet av volontärarbete på punkfestivaler. LÄS MER

 5. 5. "Han var min soulcat" : Upplevelser av sorg vid avlivning av husdjur och förekomsten av minnesskapande handlingar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Wase; [2023]
  Nyckelord :sorg; sorgehantering; avlivning; husdjur; känslor; djurägare;

  Sammanfattning : Hur ska man hantera sin sorg vid förlusten av ett kärt husdjur? Denna uppsats behandlar individers upplevelser och hantering av sorgen vid förlusten av ett husdjur. De frågor som ställts är; hur beskrivs sorgen efter att husdjuret har somnat in, hur har personen hanterat sina sorgekänslor, var det någon metod som var mer vanlig än andra. LÄS MER