Sökning: "road management"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade orden road management.

 1. 1. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 2. 2. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Sammanfattning : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. LÄS MER

 3. 3. Kan inrikessjöfarten vara en del i att nå Sveriges klimatmål? : -En fallstudie i olika transportsätts miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Gustav Furehed; Patrik Lanfelt; [2020]
  Nyckelord :Domestic sea transport; Environmentally friendly transport; Greenhouse gas emissions; Container transport; Climate goal.; Inrikes sjöfart; Miljöanpassade transporter; Växthusgasutsläpp; Containertransport; Klimatmål.;

  Sammanfattning : Arbetet med att minska människans utsläpp av växthusgaser är en fråga som är högaktuell idag. Transportsektorn är den sektor som har näst störst klimatpåverkan inom EU-området. LÄS MER

 4. 4. Battery electric vehicles : The diffusion in Sweden and the impact on the local power grid in Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Bogdanoski; Rebin Rasool; [2020]
  Nyckelord :Battery electric vehicles; electric grid; charging profile; Elbilar; elnät; laddningsprofil;

  Sammanfattning : There are many ways to address the growing concerns of rising greenhouse gas emissions which contribute to the global warming phenomenon. One of the most pivotal aspects would be to seek an electrification of the transportation system, to eliminate on-road emissions. LÄS MER

 5. 5. Variation i blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) tillväxt och fenologi i dess invasiva utbredningsområde i Europa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vilma Kaukoranta; [2020]
  Nyckelord :Lupinus polyphyllus; large-leaved lupin; garden lupin; garden lupine; lupine; invasive alien species; spread; management; road verge; species rich road verge; global warming; biomass; phenology; biodiversity; Lupinus polyphyllus; blomsterlupin; lupin; invasiva arter; invasiva främmande arter; spridning; bekämpning; vägkant; artrik vägkant; global uppvärmning; biomassa; fenologi; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Den invasiva blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) spridning i Sverige är ett hot mot många inhemska växtarters överlevnad. Det är oklart hur den pågående globala uppvärmningen kan komma påverka artens invasionsframgångar. LÄS MER