Sökning: "roadway contaminant dispersion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden roadway contaminant dispersion.

  1. 1. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

    Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
    Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

    Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER