Sökning: "roll-lek"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet roll-lek.

  1. 1. Pedagogers och barns syn på fri lek -låtsaslek, roll-lek och fantasilek : En etnografisk studie i intervjuformat

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Kaspar Svedenman; [2021]
    Nyckelord :fantasilek; fri lek; förskola; låtsaslek; roll-lek;

    Sammanfattning : Titel: Pedagogers och barns syn på fri lek - låtsaslek, roll-lek och fantasilek. Författare: Kaspar Svedenman Denna studie bygger på intervjuer med pedagoger och barn på en förskola. Metoden jag har utgått från är en etnografisk intervjustudie som baseras på en kvalitativ undersökning. Den har skett inomhus på en förskola. LÄS MER