Sökning: "roller ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden roller ledare.

 1. 1. Ledarens förmåga att lyfta medarbetarna : - En kvalitativ studie om ledarskapets inverkan på teamskapande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Joakim Bärleving-Öhman; Frezhgi Kidane; [2019]
  Nyckelord :Team; ledarskap; delaktighet; tillit; roller;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ledarskapets inverkan på teamskapande samt studera huruvida det finns några likheter eller skillnader i teamskapande mellan offentlig och privat sektor. Denna studie undersöker och tar del av sex personers erfarenheter gällande ledarskap och teamskapande. LÄS MER

 2. 2. Teamträningens betydelse för det akuta omhändertagandet intrahospitalt : en forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonas Fuxing; Kaisa Virtanen; [2019]
  Nyckelord :Teamträning; Akutsjukvård; Patientsäkerhet; Kommunikation; CRM;

  Sammanfattning : Ett strukturerat omhändertagande av en akut sjuk patient på akutmottagningen är av vikt för patientsäkerheten. På akutmottagningen är det ständigt nya personalsammansättningar och teamarbetet runt patienten kan bli bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Framtidens officer, härförare eller bokmal? : En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Cattelin; Mats Kinander; [2019]
  Nyckelord :Military officer; officers’ profession; officers’ programme; Swedish armed forces; Swedish Defence University; monopoly on violence; armed battle; academisation; versatility; inner moral guidance.; Officer; officersprofession; officersprogram; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; våldsmonopol; väpnad strid; akademisering; mångsidighet; inre kompass;

  Sammanfattning : Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. LÄS MER

 4. 4. "Vi borde ha en bättre strategi - men nej..." En kvalitativ studie om SM-veckans arbete med volontärer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Rohlén; Lina Hörnbäck; [2019]
  Nyckelord :SM-veckan; Volontär; Organisation;

  Sammanfattning : Syfte: “Syftet med studien är att identifiera hur SM-veckans lokala organisation arbetar med att utveckla och bibehålla ett hållbart arbetssätt kring volontärer.” Metod: Denna studie är utformad enligt en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Lärarens roll i mindre musikgrupper : En intervjuundersökning av ensemblelärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Strandman; [2019]
  Nyckelord :group teaching; ensemble teaching; upper secondary school; teacher role; interviews; socio-cultural perspective; gruppundervisning; ensembleundervisning; gymnasieskolan; lärarrollen; intervjuer; sociokultu-rellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur några afroensemblelärare på gymnasiets estetiska program arbetar för att stimulera gruppdynamiska processer i sin undervisning. Tidigare litteratur i ämnet belyser begreppen grupp och gruppdynamik, roller i gruppen, den musicerande gruppen samt att leda en grupp. LÄS MER