Sökning: "roller ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden roller ledare.

 1. 1. “Nice to have” eller “Need to have”? : En kvalitativ studie om chefers ledarskap för lärande i en krissituation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Florén; Fanny Berggren Aspegren; [2020]
  Nyckelord :Leadership; crisis; managers; learning; distance work; Ledarskap; kris; chefer; lärande; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om hur chefer påverkas av rådande krissituation orsakad av Covid-19 och vad det får för konsekvenser för deras ledarskap för lärande. Detta görs genom forskningsfrågorna: “Hur upplever chefer att deras roll påverkas av rådande krissituation?”, “Hur arbetar chefer med samt skapar förutsättningar för lärande i rådande krissituation?” samt “Vilken typ av lärande främjar chefer i rådande krissituation?”. LÄS MER

 2. 2. Vem bär ansvaret för mångfaldsfrågor? : En grundad teori om ansvarsförskjutning i hanteringen av mångfald hos personer med ledande roller i organisationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johannes Westermark Hester; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mångfald är en ständigt relevant fråga för organisationer i dagens globaliserade samhälle. Genom att undersöka hanteringen av mångfald syftar föreliggande studie att bidra med en fördjupad förståelse för mångfaldsfrågor i organisationer. LÄS MER

 3. 3. Konfliktens roll och påverkan i sjuksköterskans arbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Knowles; Felicia Salminen; [2020]
  Nyckelord :konflikthantering; sjuksköterskor; ledare; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Att konflikter uppstår är oundvikligt och de kan ha en avgörande effekt för framtida samarbeten mellan enskilda individer, en arbetsgrupp eller för en hel arbetsplats. När det uppstår meningsskiljaktigheter är det viktigt för sjuksköterskan att komma fram till en lösning, innan en konflikt blir större och påverkar vårdarbetet med patienterna. LÄS MER

 4. 4. Omsorgsfull mor, prinsessa och krigare - om Hillsong och identitet(erna) : En studie om digital identitetskonstruktion bland unga kvinnor i Hillsong Church.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Hillsong; Identitet; Identitetskonstruktion; Identitetsnarrativ; Religiös genusidentitet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor inom Hillsong Sverige. Syftet med studien har varit att undersöka vilka strategier som unga kvinnor använder i sin identitetskonstruktion på det sociala mediet Instagram samt vilken religiös genusidentitet som konstrueras. LÄS MER

 5. 5. Ledarens förmåga att lyfta medarbetarna : - En kvalitativ studie om ledarskapets inverkan på teamskapande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Joakim Bärleving-Öhman; Frezhgi Kidane; [2019]
  Nyckelord :Team; ledarskap; delaktighet; tillit; roller;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ledarskapets inverkan på teamskapande samt studera huruvida det finns några likheter eller skillnader i teamskapande mellan offentlig och privat sektor. Denna studie undersöker och tar del av sex personers erfarenheter gällande ledarskap och teamskapande. LÄS MER