Sökning: "rollförväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet rollförväntningar.

 1. 1. Flickor med ADHD - en kvalitativ studie utifrån unga kvinnors återberättelser av sina identiteter i relation till rollförväntningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jennifer Tyft; Tove von Gertten; [2021]
  Nyckelord :ADHD; women; girls; identity; gender; stigma; social work; school; role expectations; gender norms.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how women with an ADHD diagnosis, who were diagnosed in the ages between 12-17, see their own experiences and identities in relation to role expectations of females. The ambition is to bring light to the stories of women, who have been in the shadow of the stereotypical ADHD man in society as well as in studies. LÄS MER

 2. 2. Under det grå täcket : En intervjustudie om unga tjejer och hårt sex

  Master-uppsats, Malmö universitet/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

  Författare :Anna Säll; Kim Tjernqvist; [2021]
  Nyckelord :consent; discourse; hard sex; internet; pornography; role expectations; youth; diskurs; hårt sex; internet; porr; rollförväntningar; samtycke; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa synen på begreppet “hårt sex” bland unga tjejer som har sex med killar. Fokus ligger på unga tjejers förhållningssätt till “hårt sex” som diskursivt fenomen samt till samtycke och pornografi. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetarens hjälpande hand – en stjälpande hand för den egna psykiska hälsan? : En studie om socialarbetares arbetsbelastning, psykiska ohälsa samt stöd på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Moa Cöster; Elin Nord; [2021]
  Nyckelord :job support; mental health issues; social worker; workload; arbetsbelastning; arbetsplatsers stöd; psykisk ohälsa; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan arbetsbelastning och psykisk ohälsa hos socialarbetare. Syftet var även att jämföra arbetsbelastning, psykisk ohälsa samt stöd i form av rollförväntningar, egenkontroll samt socialt stöd på arbetsplatser hos olika enheter inom socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag Mellanchef : En kvalitativ studie om mellanchefers organisatoriska- och sociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jan Lundvall; Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Organisatorisk- och social arbetsmiljö; Mellanchefer; Offentlig sektor; JD-R Krav-resursmodellen; Känsloregler; Rollförväntningar; Tillgänglighet; Socialt stöd; Vård- och omsorg;

  Sammanfattning : Undersökningens ändamål är att öka kunskapen om mellanchefens organisatoriska- och sociala arbetsmiljö. Mer specifikt är syftet att skapa en förståelse utifrån mellanchefers subjektiva upplevelser om de krav, utmaningar och förväntningar som hen ställs inför i arbetet samt vilka resurser de anser sig ha till förfogande för att hantera sin arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Rekryteringsprocess : En kvalitativ studie om jämförelse i upplevelser från jobbsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Westman; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Rekryteringsprocess; Dramaturgiska perspektiv;

  Sammanfattning : Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant attförstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget.Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel ellerupplevelser. LÄS MER