Sökning: "rollhantering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet rollhantering.

 1. 1. "Det för alla jag är där, oavsett" : En intervjustudie med ideellt aktiva ledares upplevelser angående rollhantering inom bandy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jelena Ljubisavljevic; Emilsson Mathilda; [2021]
  Nyckelord :bandy; föräldraengagemang; rollhantering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att undersöka rollhantering bland ideella ledare inom bandy utifrån två aspekter, egna rollskiften samt hantering av andras rollskiften. Rollskiftet avser skiftet mellan föräldrarollen och ledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Roller som kolliderar : Om de konflikter som uppstår vid den kommunala projektledarens hantering av två motsatta roller

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kevin Sällberg; [2020]
  Nyckelord :Tjänsteman; Projektledare; Kommun; Sverige; Rollhantering; Syfte; Ramverk; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Idag finns kommunala projektledare som till följd av projektformens popularitet måste hantera både rollen som projektledare och rollen som tjänsteman. Denna studie undersöker konflikter mellan de två rollerna som presenterats och besvarar frågan om hur den kommunala projektledaren hanterar sitt dubbla uppdrag, för att synliggöra för läsaren den kommunala projektledarens svårigheter med sin tvåsidiga rollhantering. LÄS MER

 3. 3. ”Det är som att man är i ett skådespel” : En kvalitativ studie om förskollärares emotionsreglering och rollhantering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elias Makhlouta; Nida Sher E Alam; [2019]
  Nyckelord :Emotionsarbete; känslor; förskollärare; roll; yrkesroll; privat roll; krav; välmående; stress.;

  Sammanfattning : Förskollärare betraktas som en viktig del av samhällsstrukturen, eftersom de bidrar till att lägga grunden för nya generationer. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vilket emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i relation till stress. LÄS MER

 4. 4. Identitets- och åtkomsthantering hos Karlstads kommun : En intervjustudie bland IT-personal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Andersson; [2018]
  Nyckelord :IAM; identitet; åtkomst; personuppgifter; GDPR; rollhantering; identitets- och åtkomsthantering;

  Sammanfattning : Identitets- och åtkomsthantering innebär att hantera systemanvändares identiteter och deras åtkomst till olika system. För att kontrollera att en identitet är den som den utger sig för att vara och tilldela rätt åtkomst utefter detta används autentisering och auktorisering. LÄS MER

 5. 5. Konsultchefers upplevelser i yrkesrollen : En kvalitativ studie om konsultchefers rollhantering, känsloarbete och ledarskap på bemanningsföretag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emilia Westerlund Rashidi; Amela Becic; [2011]
  Nyckelord :emotions; Emotional Labor; roles; role management; leadership; känslor; emotionellt arbete; roller; rollhantering; ledarskap;

  Sammanfattning : Vi har undersökt konsultchefer på ett bemanningsföretag. Syftet med studien har varit att ta reda på hur de upplever sina olika roller, vilket känsloarbete de utför i dessa roller, samt hur ledarskapet ser ut i chefsrollen. LÄS MER