Sökning: "rollkonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet rollkonflikt.

 1. 1. EFFEKTER AV ETT FÖRÄNDRAT FACKLIGT LANDSKAP - En kvalitativ studie om hur förändrade fackliga förutsättningar påverkat ombudsmän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Patrik Andersson; [2020-08-26]
  Nyckelord :fackförbund; gränslöst arbete; inre motivation; medlemmar; moralisk stress; ombudsman; rollteori;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att genom intervjuer med anställda ombudsmän inom två avLOs medlemsförbund, GS facket och Livsmedelsarbetareförbundet, söka kunskap omdet förändrade fackliga landskapet har påverkat fackförbundens ombudsmän i derasarbete och arbetsuppgifter.Teori: Tidigare fackföreningsforskning kring ombudsmän, minskat medlemskap ochpartrelationens utveckling. LÄS MER

 2. 2. ”Jag var inte beredd på att det skulle vara så” : En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters tankar kring att avsluta polisutbildningen i förtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Ahlstrand; Henrik Hult; [2020]
  Nyckelord :Avbrutna studier; grupptillhörighet; identitet; motivation; polisstudenter; rollkonflikt;

  Sammanfattning : I början av år 2020 var ca en fjärdedel av platserna på polisutbildningen i Sverige vakanta. Förutom att det har varit svårt att fylla utbildningsplatserna med lämpliga sökande, förekommer det avhopp från utbildningen. Det finns få svenska studier som undersöker varför polisstudenter hoppar av utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Se mig så stannar jag kvar : Hur delaktighet i beslutsprocesser och arbetsnöjdhet påverkar medarbetares intention att stanna inom ett företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Barbara Leszczynska; Ruth Mekonem; [2020]
  Nyckelord :intent to stay; intent to leave; commitment; PDM; PDM; delaktighet; arbetsnöjdhet; rollkonflikt; roll överbelastning; karriärmöjligheter; kompetensens betydelse; sex dimensioner; kunskapsföretag; delaktighet i beslutsfattandet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då globalisering och teknikutveckling kan medföra utmaningar,  bör organisationer dra nytta av medarbetarnas kompetenser i största möjliga mån. Det har skett ett skifte där byråkratiska organisationer i allt större utsträckning ersätts av mer kunskapsintensiva organisationer (Kärreman m.fl. 2002). LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av psykosociala stressorer på arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Jönsson; Ellinor Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :social support; role expectations; role conflict; work-related stress; healthcare professionals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study aimed to investigate if the perceived social support and role expectations predicted the work-related stress in health care personnel working for Region Skåne. Based on the purpose, the study sought to answer the following question: How does social support and role expectations predict the work-related stress of employees in Region Skåne? The selection was recruited through a goal-oriented selection. LÄS MER

 5. 5. Den professionella chefsrollen : Högt uppsatta chefers interpersonella relationer på arbetsplatsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :interpersonella relationer; arbetsplats; chefskap; rollteori; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen är ett vanligt förekommande ställe för människor att inleda och upprätthålla interpersonella relationer. En sådan kontext kan dock skapa rollkonflikter om det finns motstridiga rollförväntningar mellan chefsrollen och den interpersonella relationsrollen. LÄS MER