Sökning: "rollskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet rollskapande.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 2. 2. Transparent Maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jesper Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :transsexualism; hegemonisk maskulinitet; maskulinitet; genus; rollskapande; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studeras hur sex transsexuella män skapar och framställer sin maskulinitet på Youtube. Youtube har kommit att bli en plattform som används av många transsexuella personer. LÄS MER

 3. 3. “Lite maskulint är ju jobbet i sig” : En socialpsykologisk studie om uniformens betydelse för polisens rollskapande och performativa handlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Inana Selenius; [2018]
  Nyckelord :socialpsykologi; genus; polis; uniform; polisuniform; symbolisk interaktionism; Butler; Goffman; Connell; Blumer; Mead; kvinnliga poliser; manliga poliser;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka polisuniformen som bärs av ingripande poliser i yttre tjänst. Detta har studerats med teorier från socialpsykologin samt genusvetenskapen med Mead, Blumer, Butler, Connell och Goffman. Metoden som använts är kvalitativa fokusgruppsintervjuer som gjorts med yrkesutövande poliser. LÄS MER

 4. 4. INTERMEDIÄR SAMVERKANSSTYRNING med fokus på social innovation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karin Andersson; Kristina Engstrand; [2017-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie ämnar vi bidra till ökad kunskap om vilka roller intermediären tar ochvilka strategier hen använder sig av vid samverkansstyrning av idéer med potential attutvecklas till sociala innovationer på arbetsmarknaden.Teori: Den teoretiska ramverket utgörs av samverkan, den intermediära aktören samtinterorganisatorisk styrning. LÄS MER

 5. 5. Det musikaliska ledarskapet : En grundad teori om det informella ledarskapet inom musikgrupper

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Robert Holm; [2017]
  Nyckelord :informella grupper; ledarskap; informellt ledarskap; musikgrupper; grundad teori; rollskapande; band;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att kartlägga rollskapande och ledarskap inom mindre musikgrupper. Dessa gruppers gruppdynamik grundar sig inom det informella, där medlemmarnas roller stadgas genom interaktion och inte genom formella ramverk. LÄS MER