Sökning: "romantic rejections"

Hittade 1 uppsats innehållade orden romantic rejections.

  1. 1. Har kärlekens villkor förändrats? – en kvalitativ studie om unga kvinnor i tinderlandskapet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Julia Lindén; Molly Svensson; [2020]
    Nyckelord :romantisk tinderdejting; Tinder; relationsskapande; digital dejting; The app generation; flytande kärlek; kärlekssmärta; romantiska avvisanden; modernitet; romantic tinder-dating; digital dating; relationship building; liquid love; heartbreak; romantic rejections; modernity; Social Sciences;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av att genom dejtingappen Tinder försöka inleda kärleksrelationer. Urvalet bestod av åtta kvinnor i åldrarna 23–27 år, vilka alla hade använt Tinder i syfte att dejta romantiskt. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER