Sökning: "room for maneuver"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden room for maneuver.

 1. 1. Samverkan – nyckeln till (handlings)frihet? : En kvalitativ studie om samverkan inom grundskolan utifrån skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Simone Nilsson; Kristiina Mölder; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; compulsory school; school social worker; health promotion work; prevention work.; Samverkan; grundskola; skolkurator; hälsofrämjande arbete; förebyggande arbete.;

  Sammanfattning : Collaboration between different professions within the school is important for promoting students' health and knowledge goals. Research in the school area shows both promoting and hindering factors for interprofessional teams to work with health promotion and prevention work. LÄS MER

 2. 2. ”Ett fyrkantigt yrke” : Om hur barnperspektivet riskerar att hamna i skuggan av organisationens villkor i ekonomiska biståndsärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jonna Ahlqvist; Maria Garmer; [2021]
  Nyckelord :Children’s rights; economic hardship; social services; legislation; guidelines; financial aid.; Barnperspektiv; fattigdom; socialtjänst; lagar; riktlinjer; ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how administrators of financial aid experience that legislation and municipal guidelines take a children’s rights perspective into consideration, and whether there, within the organizational structure and its norms, is room for maneuvering in order to meet the needs of children. A children’s perspective has since long been included in Socialtjänstlagen and has only gotten stronger since The Convention on the Rights of the Child became a part of Swedish legislation. LÄS MER

 3. 3. "Det är liksom UT som gäller" : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar och bedömer ett kunskapskrav gällande friluftsaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Ylva Berg; Sannimaria Nymark; [2021]
  Nyckelord :friluftsliv; bedömning; outdoor education; kunskapskrav; skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar och bedömer kunskapskravet ”eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativt god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler” (Skolverket, 2011, s.51) samt vad lärarna upplever påverkar sina möjligheter att behandla kunskapskravet. LÄS MER

 4. 4. BARNKONVENTIONEN I PRAKTIKEN : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och tankar gällande sitt arbete med barns rättigheter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lina Klemets; [2021]
  Nyckelord :Implementering; Barnkonventionen; Socialtjänsten; Barns rättigheter; Handlingsutrymme; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka erfarenheter och tankar socialsekreterare har gällande sitt arbete med barns rättigheter sedan barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning. Studien baseras på tidigare forskning om barnkonventionen, barns rättigheter och inkorporering av konventionen i lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER