Sökning: "rotnetto vid första gallring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rotnetto vid första gallring.

  1. 1. Röjningsförbandets betydelse för avverkningsekonomin i södra Sverige

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Mikael Vidmo; [2005]
    Nyckelord :förbund; nuvärde; rotnetto vid första gallring; gran; tall;

    Sammanfattning : The aim of this work is to demonstrate how the net present value (NPV) at the time of the first thinning depends on the spacing after pre-commercial thinning, and show how net value from first thinning in same stand is influenced. This study is performed with models based on non-distant dependent growth models for single trees. LÄS MER