Sökning: "routine activity theory"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden routine activity theory.

 1. 1. Grooming under covid-19 pandemin i Sverige : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hultgren; Sandra Nilsson Cederborg; [2021]
  Nyckelord :grooming; internet; covid-19; sexual exploitation; children; routine activity theory; cyber-lifestyle routine activity theory;

  Sammanfattning : Grooming is an internet based crime that affects children over the world, and during the covid-19 pandemic, children have been disproportionately affected and in specific risk for becoming targeted. While Sweden's covid-19 strategy differs from other countries in Europe and the rest of the world, since there has not been a national “lock-down”, however, schools have temporarily implemented distance. LÄS MER

 2. 2. Det upprepade våldet och sociala aktörers roll : En kvalitativ studie om sociala aktörers upplevelser i den hjälp och stöd som erbjuds kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mela Ekberg; Tilde Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att var tredje kvinna runt om i världen någon gång i livet har upplevt våld i sin nära relation och det beskrivs som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att samhällets myndigheter och organisationer samverkar för att erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp. LÄS MER

 3. 3. “Vårt uppdrag är oändligt men våra resurser är ändliga” : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av svårigheter med att motverka prostitution

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Gidhammar; Johanna Heinemo; [2021]
  Nyckelord :prostitution; prevention; sex purchase law; pornography; routine activity theory; prostitution; förebyggande arbete; sexköpslagen; pornografi; rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Prostitution är ett komplext, världsomfattande samhällsproblem som kan leda till flertalet negativa konsekvenser för den utsatta. I Sverige har köp av sexuella tjänster varit kriminaliserat sedan år 1999 och den svenska regeringen lägger stor vikt vid bekämpandet av prostitution. Trots detta är prostitution ett utbrett problem i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Assessing the threats against rural Sweden : An exploration of crimes against Swedish farmers related to animal production

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonatan Abraham; [2020]
  Nyckelord :rural crime; farm crime; animal production; sustainable rural development; situational crime prevention; routine activity; techniques of neutralization;

  Sammanfattning : In the discourse of crime and place, the focus has rarely fallen on rural crime. While experiencing comparably lower crime levels than urban counterparts, the common association with rural areas as being symbols of peace and friendly social interaction is not necessarily accurate. LÄS MER

 5. 5. Nospatrullen – hundägares möjlighet att uppmärksamma och förebygga brott : En kvalitativ intervjustudie om NOS-medlemmars inställning till att arbeta brottspreventivt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Matilda Funke Jansson; Anna Petersson; [2020]
  Nyckelord :Nosepatrol; NOS-project; Dog owners; Neighborhood watch; The theory of routine activity; Social control; Nospatrull; NOS-projekt; Hundägare; Grannsamverkan; Rutinaktivitetsteorin; Social kontroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att generera en förståelse för hur polisens NOS-projekt kan verka brottsförebyggande. Vi undersökte även hundägare som är delaktiga i projektet och deras inställning till att uppmärksamma och förebygga brott. LÄS MER