Sökning: "routine activity theory"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden routine activity theory.

 1. 1. Grooming under covid-19 pandemin i Sverige : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hultgren; Sandra Nilsson Cederborg; [2021]
  Nyckelord :grooming; internet; covid-19; sexual exploitation; children; routine activity theory; cyber-lifestyle routine activity theory;

  Sammanfattning : Grooming is an internet based crime that affects children over the world, and during the covid-19 pandemic, children have been disproportionately affected and in specific risk for becoming targeted. While Sweden's covid-19 strategy differs from other countries in Europe and the rest of the world, since there has not been a national “lock-down”, however, schools have temporarily implemented distance. LÄS MER

 2. 2. Polisiära övningar mot pågående dödligt våld : En innehållsanalys av polisens övning POLKON HT2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ylva Nilsson; Linn Engelholm; [2021]
  Nyckelord :Active shooter; POLKON; police drill; active shooter situation; PDV; POLKON; polisövning; pågående dödligt våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera polisens övning POLKON HT2020 och hur övningen kunde förstås utifrån den kunskap som finns om pågående dödligt våld. Vidare syftade studien till att ta reda på hur kunskapen och analysen av övningen kunde användas för att planera framtida övningar. LÄS MER

 3. 3. Samtal om sömn och vila : En empirisk kvalitativ studie om hur förskolepedagoger samtalar med vårdnashavare om barns behov av sömn och vila i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madelene von Walden; Moa Robertsson; [2021]
  Nyckelord :Sleep and rest; Preschool educators; Phenomenographic perspective; Socialconstructivist theory; Preschool; Communication; Collaboration home and Preschool; Sömn och vila; Förskollärare; Fenomenografiskt perspektiv; Socialkonstruktivitstiskt perspektiv; Förskola; Kommunikation; Samarbete hem och förskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate preschool educators' perceptions of children's need for sleep and rest in preschool as well as their experiences of cooperating with the home regarding the child's sleeping times, based on the child's needs. Our goal is to investigate how a claim from guardians regarding children's sleep in preschool is met by educators. LÄS MER

 4. 4. Under vilka omständigheter förekommer försäljning av cannabis? : En fältstudie i Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Gabriel Gliori; [2021]
  Nyckelord :cannabis; drugs; selling; environment; conditions; safety; crime; shootings; crime prevention; CPTED; routine activity theory; crime pattern theory; situational action theory; fieldwork;

  Sammanfattning : Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Sverige, och dess konsumtion är ständigt växande. De senaste årens massiva ökning av dödsskjutningar tros vara ett resultat av konflikter mellan kriminella nätverk i fråga om just cannabisförsäljning. LÄS MER

 5. 5. Det upprepade våldet och sociala aktörers roll : En kvalitativ studie om sociala aktörers upplevelser i den hjälp och stöd som erbjuds kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mela Ekberg; Tilde Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att var tredje kvinna runt om i världen någon gång i livet har upplevt våld i sin nära relation och det beskrivs som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att samhällets myndigheter och organisationer samverkar för att erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp. LÄS MER