Sökning: "ruderatmark"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ruderatmark.

 1. 1. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrik Blasberg; Ylva Dahlstedt; [2022]
  Nyckelord :Ruderatmark; Brownfields; Ruderatpark; Spontaneous vegetation; Spontan vegetation;

  Sammanfattning : I takt med ökad urbanisering och rådande förtätningsideal blir ruderatmarker ofta utpekade som platser lämpade för exploatering. Ruderatmarker är ytor som tidigare störts av mänsklig inverkan, ofta banvallar och gamla industriområden. LÄS MER

 2. 2. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carolina Wetterup; [2022]
  Nyckelord :Ruderatmark; spontan vegetation; upplevelsevärde; biologisk mångfald; ståndortsanpassning; växtstrategier; örtartad vegetation;

  Sammanfattning : Ruderatmarker är en vanlig syn i städer med skiftande anspråk som sträcker sig från att ses som en markresurs vid exploatering till att vara en del av städers grönstruktur. Men upplevelsen av ruderatmarker är ofta negativ och de ses som skräpiga och utan estetiska kvaliteter. LÄS MER

 3. 3. En studie av ruderatmarker : hur planeringsprocessen lägger grund för utvecklingen av grönvärden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maj Lyth; [2021]
  Nyckelord :ruderatmark; planering; planeringsprocess; ekosystemtjänster; Malmö; Gyllins trädgård; brownfields; planning; planning process; ecosystem services; Malmö; Gyllins trädgård;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för hur planeringsprocessen av ruderatmarker genomförs och belyser olika förutsättningar och dokument som kan vara av betydelse för planering av dessa. Genom en litteraturstudie har planeringsprocessen sammanfattats och analyserats för att hitta resonemang till hur ruderatmarkerna kan utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; platsidentitet; kulturhistoria; Lokstallarna; järnväg; industripark; ruderatmark; karaktär; atmosfär; ekologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Norlin; [2020]
  Nyckelord :vegetationsdynamik; ruderatmark; strukturrik plantering; vegetationsgestaltning; Järnvägsverkstäderna; grannskapspark;

  Sammanfattning : En förtätning av staden ställer hårda krav på de grönområden som finns, och de förväntas hålla en hög kvalitet av vad gäller såväl rekreation som möjliggörande av biologisk mångfald. Då gröna utemiljöer skapas i staden är det av stor vikt att dessa kan erbjuda rekreativa och ekologiskt intressanta miljöer på såväl kort- som lång sikt. LÄS MER