Sökning: "rullstensås"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet rullstensås.

 1. 1. Grundvattenmodellering och föroreningstransport från en rullstensås med artificiell grundvattenbildning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Amanda Hedenborg; [2018]
  Nyckelord :MODFLOW; MT3DMS; MODPATH; artificiell grundvattenbildning; föroreningsspridning; grundvattenmodellering; zink; koppar; bly; dricksvatten; grundvatten; rullstensås;

  Sammanfattning : Groundwater is an important natural resource in Sweden due to almost 50 % of the produced drinking water origins from groundwater, 50 % of the groundwater is artificially made. Artificial recharge is necessary in some areas in Sweden to enable enough groundwater extraction for the drinking water supply. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Multicomponent Data to Study Esker Structures, Turku-Finland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Julia Fridlund; [2017]
  Nyckelord :Finland; esker structures; reflection seismology; multicomponent data; S-wave; Finland; rullstensås; reflexionsseismik; flerkomponentdata; S-vågor;

  Sammanfattning : Eskers are long winding ridges that originate from gravel that has travelled in meltwater streams in glaciers. At the study site, Virttaankangas plane in southwest Finland, there are esker structures covered by sediments. One reason why it is important to study eskers is because they are used for purifying drinking water. LÄS MER

 3. 3. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 4. 4. Nedbrytning av organiskt material och förekomst av svamp- och bakteriesamhällen i Uppsalaåsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Tove Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Drinking water; organic carbon; artificial groundwater infiltration; esker; aquifer; microorganisms; fungi; bacteria; degradation; Dricksvatten; organiskt kol; konstgjord grundvatteninfiltration; rullstensås; akvifär; mikroorganismer; svampar; bakterier; nedbrytning;

  Sammanfattning : In Sweden, drinking water is easy to access and often taken for granted. The drinking water systems have to be maintained in order to keep the high quality. The Uppsala esker, which is a part of the Uppsala municipality’s water system, provides a large number of the municipality’s population with drinking water. LÄS MER

 5. 5. Utredning av Valboåsens grundvattenmagasins förbindelse med Gavleån : En analys av halten löst syre genom mätningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :John Östblom; [2015]
  Nyckelord :Groundwater; Aquifer; Dissolved oxygen; Ridge; Redox potential; Induced infiltration; Grundvatten; Grundvattenmagasin; Syrehalt; Rullstensås; Redoxpotential; Inducerad infiltration; Löst syre;

  Sammanfattning : Gävle kommuns VA-huvudman Gästrike Vatten AB ansvarar för dricksvattenproduktionen i Gävle. För Gävles tätort tas vatten från Valboåsen som sträcker sig från öster om staden, genom staden och vidare norrut. Denna rapports syfte är att genom mätning av halten löst syre undersöka Valboåsens förbindelse till Gavleån. LÄS MER