Sökning: "rum"

Visar resultat 1 - 5 av 5039 uppsatser innehållade ordet rum.

 1. 1. ”När ska du dö?” – En litteraturstudie om behov av stöd och information till förälder med kronisk cancer och dess minderåriga barn

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Odén Glansk; [2024-01-24]
  Nyckelord :Förälder med cancer; barn som anhörig; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med minderåriga barn drabbas av cancer rubbas familjens rutiner och roller. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och kompetensbeskrivningen för onkologisjuksköterska är vårdpersonal skyldiga att informera barn om föräldern lider av svår sjukdom samt anpassa informationen utifrån ålder och situation. LÄS MER

 2. 2. Klok av en bok? : En analys av historiemedvetande i läroböcker för lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Emelie Berg; Linnea Pålsson; [2024]
  Nyckelord :historiedidaktik; lågstadiet; läroboksanalys; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur läroböcker kan bidra till utveckling av historiemedvetande. I studien definieras begreppet historiemedvetande som en medvetenhet om historicitet, det vill säga medvetenhet om att historia är skapat i tid och rum och därför är kontextberoende, vilket kan betraktas som det övergripande målet med all historieundervisning i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER

 4. 4. Informella studiemiljöer i atrium : Integrering och rumslig utformning i universitetsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Clara Jonsson Edfast; [2024]
  Nyckelord :informellt lärande; lärandemiljö; studiemiljö; rumsliga kvalitéer; utformning av universitetsmiljöer; atrium;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inom högskola och universitet har det på senaste tid skett en förändring där nya former av lärandemiljöer har tagit plats och synen på lärande har vidgats. Ett allt större fokus riktas idag till den informella lärandemiljön, studenternas studiemiljö och lärandet som sker på egen hand. LÄS MER

 5. 5. Att skapa möten mellan konst och skola : En undersökning av bildlärares attityder till att samarbeta med yrkesverksamma konstnärer och använda sig av konstutställningar som del av undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emma Busk; Miranda Solodovnikoff; [2024]
  Nyckelord :bildundervisning; samtidskonst; kulturgaranti; sociokulturell teori; Skapande skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka bildlärares uppfattningar om vilka möjligheter och utmaningar som finns i att skapa möten mellan skola och samhällets konstutbud. Med samhällets konstutbud menas här dels konstinstitutioner och dels möten med yrkesverksamma konstnärer. LÄS MER