Sökning: "rumsliga element"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden rumsliga element.

 1. 1. Simulation of Mechanical Shock with Finite Element Analysis and Estimation of Shock Attenuation

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Cheng Qian; [2021]
  Nyckelord :shock; SRS; FEA; attenuation; chock; SRS; FEA; chockdämpning;

  Sammanfattning : Space equipment is often subjected to mechanical shocks. Some devices like electronics are sensitive to shocks, and they can easily be damaged. To protect these devices, it is important to study shock penetrations in space structures. The Finite Element Method is an effective tool to simulate response to transient excitations. LÄS MER

 2. 2. Den urbana miljöns inverkan på människors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sara Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Urban social-ecological systems; Green area; Urban sustainable development; Urban experiences; Urbana social-ekologiska system; Grönområden; Urban hållbar utveckling; Urbana upplevelser;

  Sammanfattning : Den mänskliga populationen har tredubblats på 70 år och det råder konsensus om att människan är den dominerande faktorn till klimatförändringarna och den negativa påverkan på ekosystemens processer. Det betonar att den globala utvecklingen främst vilar i mänsklighetens händer, inte minst den urbana utvecklingen då städer i hög grad driver på klimatpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Känner du fjärilar i hagen? : Hur visuella rumsliga element kan signalera ett berättande kring ämnet biologisk mångfald situerat i en botanisk trädgård.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Källström; [2021]
  Nyckelord :spatsial design; communication design; storytelling; spatsial narrative; semioticts; human centered design; biodiversity; agenda 2030; botanical garden; informationsdesign; storytellning; rumslig gestaltning; berättarteknik; semiotik; didaktisk design; kommunikation; utställning; inkluderande design; human centred design;

  Sammanfattning : Goal number 15 in United Nations Sustainable Development goals, is to halt the degradation of the ecosystems and increase the biodiversity (United Nations, 2015). This work explores the possibility of communicating the subject of biodiversity situated in a botanical garden. LÄS MER

 4. 4. Miljörummet där barnen får ta plats : En studie om hur ett multimodalt miljörum kan skapa en lekfull, lärande och inkluderande användar- och rumsupplevelse för barn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jessica Andersson; [2021]
  Nyckelord :Information design; Spatial design; inclusion; accessibility; children; interaction; user experience; environmental work; multimodality; the learning space; visual communication.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; inkludering; tillgänglighet; barn; interaktion; användarupplevelse; miljöarbete; multimodalitet; det lärande rummet; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete med inriktningen rumslig gestaltning inom informationsdesign. Syftet med studien är att undersöka hur en multimodal och visuell utformning av dagens miljörum kan påverka barns rumsupplevelser och leda till att miljörummen upplevs mer tillgängliga och inkluderande för specifikt barn, men även för miljörummens övriga användare. LÄS MER

 5. 5. Den lugna oasen i en aktiv miljö : En studie om lugna zoner i ett aktivitetsbaserat flexkontor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; spatial communication; visual rhetoric; zones; inclusive design; spatial design; Aktivitetsbaserat flexkontor; rumslig kommunikation; visuell retorik; zoner; inkluderande design; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Olika kontorstrender kommer och går och den flexibla arbetsplatsen har blivit allt vanligare i samhället. Idén om att varje individ själv ska ha möjlighet att välja sin arbetsplats efter olika arbetsuppgifter är grundtanken i det aktivitetsbaserade arbetssättet, en kontrast till de klassiska cellkontoren. LÄS MER