Sökning: "rumsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet rumsuppfattning.

 1. 1. Smarta styrsystem kontra statisk belysning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Linnéa Lenhammar; Olivia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Lighting; control systems; energy; visual comfort; Belysning; Ljus; Styrsystem; Statisk belysning; LED; Smartbelysning; Kontor; energi; energibesparing; rumsupplevelse; visuell komfort; rumsuppfattning;

  Sammanfattning : Belysning är en väsentlig del i ett fungerande samhälle. Utveckling av belysning går framåt hela tiden, för att bli så användarvänligt som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Matematik som språk i förskolan : Förskolans matematik genom förskollärarens språkbruk i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linn Tidbeck; Kim Nauclér; [2019]
  Nyckelord :Matematik; språk; förskolan; Lpfö 18; didaktiska verktyg; miljö;

  Sammanfattning : För den kommande studien är vårt syfte att bidra med kunskap och förståelse kring det matematiska språket i förskolans miljö, vid tillfällen då det inte explicit har planerats någon matematisk aktivitet. De frågeställningar som vi har arbetat med i studien är: Hur kommer matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana aktiviteterna i förskolan? Vilken typ av matematik blir barnen utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? Vilka matematiska begrepp används i förskolans spontana aktiviteter? Studien har genomförts med fyra observationer och två intervjuer, där studieobjekten varit förskollärare och förskollärares användning av matematiska uttryck i kommunikationen med barnen. LÄS MER

 3. 3. Hitta en väg till programmering : Hur kan programmering utgöra en del av matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Grieder; [2019]
  Nyckelord :computer programming; spatial reasoning; instructions; design principles; mathematics; programmering; rumsuppfattning; instruktioner; designprinciper; matematik;

  Sammanfattning : Sedan hösten 2018 är programmering en del av det matematiska innehållet algebra i läroplanen. Eftersom många lärare känner en osäkerhet angående matematikundervisning om programmering, finns ett behov av att veta mer om hur sådan undervisning kan se ut. LÄS MER

 4. 4. Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende? : En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Petter Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR; immersion; flow; interaktiv; taktil; stimuli;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. LÄS MER

 5. 5. Framtidens teknik för arkitekter : En studie om hur VR kan integreras på arkitektkontoret

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Emilia Bergman; [2019]
  Nyckelord :VR; Virtual Reality; VR; Virtual Reality; Virtuell Verklighet; Arkitekt*;

  Sammanfattning : I ett byggprojekt är många personer med olika erfarenhet ochkunskapsområden involverade. För att skapa en effektiv process krävs ettömsesidigt förtroende och en kommunikation som inte bidrar tillmisstolkningar. LÄS MER