Sökning: "rumuppfattning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rumuppfattning.

  1. 1. Matematik i en barnbok

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sara Pettersson; Lise-Lott Martinsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SyfteSyftet med detta konstnärliga examensarbete är att skapa en barnbok med matematisktperspektiv i bild och text för barn i åldern 3­6 år, samt att redogöra för hur man som pedagogkan använda barnboken i förskolans pedagogiska verksamhet. Att arbeta med matematik iförskolan är viktigt inte bara för att det står i Läroplan för förskolan, Lpfö98, utan också föratt matematik är ett av grundskolans kärnämne. LÄS MER