Sökning: "runsvenska"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet runsvenska.

 1. 1. Rökstenen och skolan : En studie om Rökstenen och runsvenskan i gymnasieskolans läromedel och svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yazan Al Abdalla; [2020]
  Nyckelord :Rökstenen; Språkhistoria; Textanalys; Komparativ metod; Multimodalitet; Pedagogik; Svenskundervisning; Runsvenska; Läromedel;

  Sammanfattning : Syfte: I studien undersöks tre olika läromedel för kursen Svenska 3 samt olika tolkningar av inskriften på Rökstenen. Studien leder till kunskap om hur det går att sammanfläta tolkningarna av Rökstenens inskrift med de centrala innehållen för kursen Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. De feminina substantivens böjning i runsvenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Felix Marklund; [2016]
  Nyckelord :jämförande språkforskning; morfologi; runologi; runor; runinskrifter; runsvenska; runstenar; vikingatid;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att beskriva hur de belagda feminina substantiven böjdes i runsvenska. Materialet utgörs i huvudsak av beläggen på de feminina substantiven i Svenskt runordsregister. För att uppnå syftet används dels böjningssformerna som materialet visar, dels motsvarande feminin substantivböjning i fornsvenska och fornisländska. LÄS MER

 3. 3. Regionala antroponomastikon under runsvensk tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Amanda Bergqvist; [2011]
  Nyckelord :namnforskning; personnamn; runologi;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete jämförs Nordupplands runsvenska antroponomastikon (personnamnsförråd) med Västergötlands med avseende på fördelningen av namnbildningstyper, vilka namn och namnleder som är mest frekventa och andelen unika namn. Det framkommer att Norduppland och Västergötland har i stort sett identisk fördelning av namnbildningstyper och andel unika namn men skiljer sig åt både gällande vilka namn och förleder som är mest frekventa och hur stor andel de frekventa namnen och förlederna utgör av respektive områdes totala material. LÄS MER

 4. 4. Språket bland rökar och raukar : En komparativ studie av Rökstenen och Gutasagan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Qureshi; [2008]
  Nyckelord :Rökstenen; Gutasagan; Gutalagen; runsvenska; forngutniska; gotiska;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur texten i Gutasagan förhåller sig till den på runstenen vid Röks kyrka, särskilt i fråga om syntax och ljud- och i viss mån formsystem. Tanken är att försöka utröna om, och i så fall i vilken mån, Gutasagan i grunden speglar samma språk som det som fanns i Östergötland på 800-talet samt huruvida dessa två texter i sin tur kan tänkas uppvisa avvikelser från språket i andra delar av landet. LÄS MER