Sökning: "rutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 3535 uppsatser innehållade ordet rutiner.

 1. 1. Analys av hur Kalix industrihotell AB styr sina byggprojekt

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Peder Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Byggledning; byggstyrning; byggprocesser; byggherre; fastighetsförvaltare; fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera hur Kiab som fastighetsägare och byggherre styr sina byggprojekt och lokalanpassningar. Målet är att examensarbetet ska bidra till att det finns tydliga rutiner och metodstöd för styrning av Kiabs byggprojekt och lokalanpassningar. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdkontakten med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Brickner; Cornelia Christensen Nornberg; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Intimate partner violence; Experience; Sjuksköterskor; Våld i nära relation; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt hälsoproblem som under de senaste åren ökat. När en människa blir utsatt för våld i en nära relation kan konsekvenserna bli så pass allvarliga att sjukhusvård krävs. Våldet kan orsaka lidande för människan ur flera dimensioner. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av aktivitetsidentitet för män med erfarenhet av att sitta i fängelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Tanya Karlsson; Katarina Moe; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Kriminalvård; Roller; Meningsfull Aktivitet; Intagen; Kriminalitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsidentiteten byggs upp av aktiviteter och roller som ingår i människor liv, den formas över tid av både negativa och positiva händelser. Vid ett fängelsestraff påverkas aktivitetsidentiteten eftersom aktiviteter och dagliga rutiner förändras. LÄS MER

 5. 5. Riktlinjer, rutiner eller trender? : En kvalitativ studie om HR-strategers upplevelser och erfarenheter av den strategiska sidan av HR arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Milka Cederfay; Emilia Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Strategisk HR; Operativ HR; Human Resource Management; HR; HRM;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som avsikt att förtydliga för intresserade allmänhet, forskare eller andra yrkesinriktningar vad det strategiska HR-arbetet innebär samt identifiera utvecklingsområden för HR-strateger. Syftet med studien är därför att undersöka vad det strategiska HR-arbetet egentligen är eller kan vara och hur detta tillämpas på olika arbetsplatser i Sverige, samt hur det förhåller sig till den operativa sidan av HR-arbetet. LÄS MER