Sökning: "rutinsituationer"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet rutinsituationer.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om den fria leken : En kvalitativ studie av tio förskollärares uppfattningar om den fria leken samt sin egen roll i den.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Klint; Desiree Rönnqvist; [2021]
  Nyckelord :fri lek; förskola; lek; pedagogers deltagande; pedagogers uppfattningar; Vygotskij.;

  Sammanfattning : I denna studie presenterar vi pedagogers uppfattningar om den fria leken samt sitt deltagande i den fria leken utifrån pedagogernas egna perspektiv. Tidigare forskning visar att det inte finns en samlad syn på den fria leken samt pedagogernas deltagandet i den. LÄS MER

 2. 2. Tala är silver, bilder är guld : En socialsemiotisk studie om bildstöd och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) som multimodala och meningsskapande verktyg i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Eriksson; Maria Burlin; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskola; socialsemiotik; AKK; bildstöd; TAKK; kommunikation; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att inventera och jämföra materialen bildstöd och TAKK som multimodala och inkluderande verktyg i förskolan samt att undersöka vilket meningsskapande materialet kan ge barn i förskolan. I studien har fotografier av bildstöd och TAKK insamlats och en tematisk analysmetod i kombination med ett socialsemiotiskt perspektiv har använts. LÄS MER

 3. 3. Det är viktigt att stötta barnen i deras språkliga utveckling, detta är en del av deras identitet. : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Indira Mrkonja; Natalie Vukmirovic; [2021]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; undervisning; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande strategier; modersmål.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare beskriver arbetssätt som utvecklar barns flerspråkighet i förskolan. Frågeställningarna som studien grundar sig i är följande: Hur arbetar förskollärare för att stimulera barns flerspråkighet i rutinsituationer samt vilka olika resurser använder förskollärare för att ge alla barn möjligheter att utveckla alla språk i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Litteracitet i förskolan – Mer än bara läs- och skrivförståelse : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med barns litteracitet i rutinsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rasmus Lundstedt; Evelina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :emergent literacy; Litteracitet; förskollärare; förskola; rutinsituationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien äratt synliggöra förskollärares tankar kring arbetet med barns litteracitet i rutinsituationer. Vi användeross av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med fokuspåbarns litteracitetsutvecklingi förskolan. I vår studie utgårvi från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan i relation till barns ålder : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar och förhållningssätt till anknytning utifrån ett åldersrelaterat perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mathilda Steén; Stephanie Hallgren; [2021]
  Nyckelord :anknytning; ålder; omsorg; trygghet; förskollärarens roll; relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med anknytning utifrån ett åldersrelaterat perspektiv. Studien har analyserats utifrån John Bowlbys och Mary Ainsworth anknytningsteori. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där åtta förskollärare intervjuades med semistrukturerade intervjufrågor. LÄS MER