Sökning: "rymning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet rymning.

 1. 1. Regelverk för etablering av vattenbruk : Utmaningar och möjligheter för urbana recirkulerande akvatiska system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefine Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När jordens befolkning ökar sätter det press på livsmedelssystemen vilket det redan i dag ses effekter av, till exempel i form av överfiske. Vattenbruk kan komma att bli viktigt för att i framtiden möta en ökad efterfrågan på fisk. Både EU och Sverige har satt upp mål för utveckling av vattenbruket. LÄS MER

 2. 2. Påverkan till och från fiskodlingar med avseende på vattenkvalitén i svenska vattendrag : Fallstudie ”Slotts Lax AB”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Anton Ekholm; Mattias Furunäs; [2016]
  Nyckelord :Fishfarm; Sewage treatment; Biomagnification; Bioaccumulation; Hybridization; Fiskodling; Avloppsreningsverk; Biomagnifikation; Bioackumulation; Hybridisering;

  Sammanfattning : Ett flertal vattendrag i Sverige är idag förorenade (till viss grad), däribland Dalälven. Östersjön är ett utsatt hav vad gäller näringstillförsel, där Dalälven är en bidragande del till detta. LÄS MER

 3. 3. Reproduktionsstörningar hos vild svensk mink (Mustela vison)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Christian Törnmarck; [2012]
  Nyckelord :vild svensk mink; reproduktionsstörningar; miljögifter; sjukdomar; utvecklingsrubbningar; fysiologiska faktorer;

  Sammanfattning : Minken (Mustela vison) är en relativt ny svensk art som sägs härstamma från rymning/utsläpp från minkfarmer under det senaste århundradet. Arten är en toppkonsument i näringskedjan och har visat sig vara mycket känslig för olika miljöföroreningar. LÄS MER

 4. 4. Kriminalvårdens arbete mot organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Andreas Färdigh; [2011]
  Nyckelord :Kriminalvården; organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att med hjälp av intervjuer och enkäter undersöka hur Kriminalvården arbetar mot organiserad brottslighet. Uppsatsen fokuserar på tre frågeställningar; 1) varför det finns skäl för Kriminalvården att identifiera personer med koppling till organiserad brottslighet, 2) enligt vilka kriterier en sådan identifiering sker samt 3) vilka särskilda åtgärder som riktas mot dessa individer. LÄS MER

 5. 5. "...att Bonde här effter så mycket moyeligit må förskonas..." : En mentalitetsanalys utifrån lejningsmönstret av knektar i den svenska armén och dessas rymningsfrekvens under åren 1660-1681 i landskapet Närke

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Lars Hällzon; [2007]
  Nyckelord :utskrivningar; mentalitet; ersättare; ersättarsystem; lejning; bondesamhället; konflikt; konsensus; rymning; allmogens besvär; Närke; Asker; Sköllersta; Glanshammar; Kumla; Edsberg; Grimsten; Kc.4; Kc.42; Kc.426; det skånska kriget; Karl XI;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som syfte att undersöka bildningen av olika sociala identiteter inom några olika kategorier inom den svenska allmogen. Detta har utförts genom att med hjälp av olika handlingsmönster, verbala eller icke-verbala, kartlägga sådana mönster och förändringar som skulle kunna vara tecken på en djupare liggande mentalitet. LÄS MER