Sökning: "rytm i prosa"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden rytm i prosa.

 1. 1. Arbetsrytm från ett språk till ett annat : en fallstudie om rytmöverföring i översättningen till svenska av Isaac Rosas roman La mano invisible

  Master-uppsats, Lunds universitet/Spanska; Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Katja Jansson; [2015]
  Nyckelord :Annakarin Thorburn; arbetsrytm; Den osynliga handen; Isaac Rosa; La mano invisible; prosarytm; rytmelement; översättning.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar avstamp i det föga utforskade område som översättning av prosarytm utgör. En fallstudie görs på romanen La mano invisible av den spanske författaren Isaac Rosa med syfte att undersöka i vilken utsträckning rytmen har kunnat överföras i den svenska översättningen. LÄS MER

 2. 2. Att fånga det flyktiga : Hanteringen av rytmiska element i översättningen av På spaning efter den tid som flytt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Elin Rosén; [2015]
  Nyckelord :Marcel Proust; Gunnel Vallquist; På spaning efter den tid som flytt; översättning; rytm i skönlitterär prosa; interpunktion; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen handlar om Gunnel Vallquists svenska översättning av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt (1913−1927). Uppsatsen inleds med en presentation av författaren och romanen samt en genomgång av tidigare forskning om romanens stil. LÄS MER

 3. 3. Varlam Šalamovs Kolymskie rasskazy – en jämförande studie om hur den rytmiska författarstilen i original avspeglas i två svenska översättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Nesher; [2014-07-01]
  Nyckelord :Šalamov; författarstil; musikalitet; rytmisk prosa; fonetiska upprepningar; morfologiska upprepningar; lexikaliska upprepningar; syntaktiska upprepningar; lakonism; nominalsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att genomföra en jämförande kvalitativ studie, samt en mindre, kvantitativ om hur författaren Varlam Šalamovs individuella ”rytmiska” författarstil i fyra noveller från samlingen Kolymskye rasskazy (1998) bevarats i två svenska översättningar. Översättningarna är hämtade från Berättelser från Kolyma (Marie-Anne Sahlin 1982) och Skovelmästaren (Nils Håkansson 2006 [2003]). LÄS MER

 4. 4. Att översätta spansk poetisk prosa : Utmaningen att överföra källtextens rytmskapande interpunktion och bildliga språk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Katja Jansson; [2014]
  Nyckelord :Belén Gopegui; dubbeltydighet; El padre de Blancanieves; interpunktion; ordlekar; poetisk prosa; rytm; översättning.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av ett urval ur romanen El padre de Blancanieves (2007), skriven av den spanska författaren Belén Gopegui. Uppsatsen undersöker vilka förutsättningarna är för att översätta olika drag som gör att källtexten kan klassas som poetisk prosa. LÄS MER

 5. 5. Rytm och empati. En studie av empatimarkörer och upprepande element i Per Olov Enquists roman Lewis resa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Peter Johannesson; [2009-11-09]
  Nyckelord :Rytm; empatimarkör; upprepning; PO Enquist;

  Sammanfattning : Rytm i prosa är något författarindividuellt till skillnad från text med bundna versmått och den här uppsatsen undersöker PO Enquists rytm i Lewis resa. Enquist tycks ha en förkärlek för vissa rytmiska figurer vilket manifesteras genom romanens disposition. LÄS MER