Sökning: "säker vård omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden säker vård omvårdnad.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSE AV OMVÅRDNAD VID TRAUMA En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Medhammar; My Karlsten Sfiris; [2024-01-29]
  Nyckelord :patientupplevelse; omvårdnad; traumavård; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2022 drabbades 11 580 personer i Sverige av trauma. De fysiska skador som ett trauma ger upphov till är allvarliga, ibland livshotande, vilket kräver en snabb medicinsk bedömning och behandling. För att säkerställa en effektiv och säker medicinsk behandling tillämpas ett strukturerat omhändertagande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av patienter med cancersjukdom som behandlas med checkpointhämmare - för att uppmärksamma tidiga symtom och tecken

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Näsman; Madelen Johansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Biverkningar; cancer; checkpointhämmare; immunterapi; omvårdnad; sjuksköterska*; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för sjuksköterskan inom onkologisk vård är att det ständigt introduceras nya behandlingsregimer. För att möjliggöra en god och säker vård behöver sjuksköterskan kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors stigmatiserade attityder i mötet med patienter med HIV/AIDS : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Filippa Johansson; Stina Knutsson; [2024]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; Nurse; Nursing; Stigmatization; Humant immunbristvirus; Omvårdnad; Sjuksköterska; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta sprids mellan personer från blod eller slemhinna via kontaminerade injektioner, blodprodukter eller stickskador. Sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) och Hepatit A, B, C och D. HIV-infektion drabbar immunförsvaret och är en kronisk diagnos. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenheter av patientsäker vård intraoperativt : Operating room nurses´experiences of patient-safe care intraoperative

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Basel Kayed; Åsa Von Schéele; [2024]
  Nyckelord :Intraoperativt; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Perioperativ omvårdnad är den specifika omvårdnaden inom operationssjukvård och omfattar tre faser; den preoperativa fasen, den intraoperativa fasen och den postoperativa fasen. Vårdandet som sker i operationssalen kallas intraoperativ fas. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lina Starby; Petra Nordh Ås; [2024]
  Nyckelord :nurse perspective; nursing; safety; team collaboration; omvårdnad; sjuksköterskans perspektiv; säkerhet; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid brist på vårdpersonal så kan teamsamverkan motverka de negativa konsekvenserna som bristen medför. Team inom sjukvården inkluderar flertalet professioner för att kunna ge patienter optimal och säker vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård. LÄS MER