Sökning: "säkerhet banker"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden säkerhet banker.

 1. 1. Europe Calls →FEBI eller ESEC? : - Financial European Bureau of InvestigationellerEuropean Securities and Exchange Commission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattis Spansk; [2021]
  Nyckelord :penningtätt; money laundering; aml; finansmarknadsrätt; finans; kapitalmarknadsrätt; EU; USA; compliance; risk; governance;

  Sammanfattning : Min ambition är att med aktuellt material samt med en handfull adekvata metoder pröva mintes om att det krävs en central europeisk myndighet, med såväl polis, åklagare som domstol,som är underställd justitiedepartementen med fullt mandat för att komma tillrätta med en utavvår tids största globala organiserade brottsligheter, Penningtvätt. Detta hotar samhälletsförtroende för kapitalmarknaderna, kan leda till finansiell systemkris och på det stora helasåledes vårt moderna sätt att leva. LÄS MER

 2. 2. Digitalization of the customer experience in banking Use of AI and SSTs in complex/sensitive tasks: pre-collection

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Naz Gizem Karahanli; Johannes Touma; [2021]
  Nyckelord :digital transformation; digitalization; customer experience; self-service technologies; AI; precollection; sustainable digitalization; ethical coding;

  Sammanfattning : The digital revolution is changing the banking industry, and how banks create value and deliver services to their customers. Customer experience becomes the main pillar of digitally transformed banks through self-service technologies (SSTs) and the use of artificial intelligence (AI); the research focus of this study is to explore the impact of those modern technologies when dealing with sensitive information and emotional encounters in the banking sector. LÄS MER

 3. 3. Prioritering av mjuka faktorer vid fastighetsvärdering : en kvantitativ analys av Miljöbyggnads-certifierade fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Adolfsson; Jesper Jansson; [2021]
  Nyckelord :Soft factors; Miljöbyggnad; property valuation; prioritization; Mjuka faktorer; Miljöbyggnad; fastighetsvärdering; prioritering;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är idag en stor samhällsfråga som berör den hållbara utvecklingen i världen och Sverige. Bostäder och service står för 40% av Sveriges slutliga totala energianvändning. På senare tid har det blivit vanligare att miljöcertifiera byggnader, där certifieringen Miljöbyggnad är den mest förekommande. LÄS MER

 4. 4. Svenska bankers hantering av osäkerhet vid kreditgivning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Felicia Kullenberg; Moa Wirdby; [2020]
  Nyckelord :Valuation; commercial properties; uncertainty; lending; Värdering; kommersiella fastigheter; osäkerhet; kreditgivning;

  Sammanfattning : De svenska finansinstituten tar del av värderingsunderlag när det gäller kommersiella fastigheter i samband med kreditgivning. En viss grad av osäkerhet föreligger alltid vid fastighetsvärdering, och så även vid utlåning. Bankerna använder vissa metoder och verktyg för att minska detta. LÄS MER

 5. 5. Managing Innovation of Payments : A Study of Regulatory Compliance Within Swedish Banking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elin Karagöz; [2020]
  Nyckelord :compliance and innovation; IT security regulations at incumbent banks; digital payment services; legacy technology; regelefterlevnad och innovation; IT-säkerhetsregelverk hos storbanker; digitala betaltjänster; legacy teknik;

  Sammanfattning : This study investigates challenges that emerge for Swedish incumbent banks when pursuing compliance with IT security regulations, while simultaneously striving towards innovation in order to maintain market competitiveness in terms of digital payment service offerings. As competition increases within the payment service industry, developing innovative services becomes increasingly important. LÄS MER