Sökning: "säkerhetsrådet"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet säkerhetsrådet.

 1. 1. USA:s flerfaldiga politik i Israel-Palestinakonflikten - En analys av USA:s utrikespolitik i Israel-Palestinakonflikten 2000–2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Farah Abbas; [2021]
  Nyckelord :USA:s utrikespolitik; Israel-Palestinakonflikten; USA:s agerande; Fredsför-handlingar; Säkerhetsrådet; offensiv realism; idealism. Keywords: the United States Foreign Policy; Israeli-Palestinian Conflict; U.S. act-ing; Peace plan; Security Council; offensive realism; idealism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. LÄS MER

 2. 2. Makt och motstånd inom FN: En diskursanalys av säkerhetsrådets och generalförsamlingens rapportering av rohingya-konflikten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Manar Khudur; Nur Ayata; [2021]
  Nyckelord :Rohingya; Myanmar; Foucauldiansk diskursanalys; säkerhetsrådet; generalförsamlingen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den etniska konflikt som pågått i Myanmar har många rohingyer tvingats fly och lever idag beroende av hjälpinsatser från FN:s huvudorgan. Det innebär att FN har en särskild maktposition i egenskap av att vara den aktör som definierar och utformar diskursen kring konflikten. LÄS MER

 3. 3. Användandet av veto för nationella intressen - En kvalitativ undersökning av USA:s argumentation vid deras användning av veto i säkerhetsrådet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tin-Tin Boman Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :Veto; säkerhetsrådet; offensiv realism; Mearsheimer; Israel; Palestina; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I flera årtionden har konflikten mellan Israel och Palestina härjat i mellanöstern och varit ett hot mot freden. Konflikten går långt tillbaka i tiden men eskalerade kraftigt då Storbritannien lämnade över mandatet av det palestinska territoriet till FN, kort efter andra världskrigets slut, som i sin tur fattade beslutet om att försöka skapa en tvåstatslösning för territoriet. LÄS MER

 4. 4. Har vetorätten ett berättigande inom FN idag? - En kritisk analys avseende behovet av vetorätt i modern tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paulina Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to establish the UN after world war II, the then five great powers of the world required to have a veto right in the UN Security Council. The other members agreed to this as there were a fundamental need to create a global organization of this nature. LÄS MER

 5. 5. Kan Nordkorea och R2P skaka hand? En fallstudie av R2P och om detta går att applicera på Nordkorea.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lindita Latifi; [2020]
  Nyckelord :R2P; internationella relationer; FN; Säkerhetsrådet; Nord Korea; Statssuveränitet; Ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2001 utgav ICISS rapporten om Responsibility to Protect för att kartlägga staters skyldighet att säkerställa fred och säkerhet samt mänskliga rättigheterna för invånarna inom staten. Rapporten förklarade även det internationella samfundets skyldighet att ingripa genom intervention när staten inte kan upprätthålla de mänskliga rättigheterna. LÄS MER