Sökning: "särbegåvad"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet särbegåvad.

 1. 1. Särbegåvade elevers matematikundervisning : En metaanalys av digitala verktygs funktionalitet för att möta särbegåvade elevers behov i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Conny Jonsson; Nils Thaung; [2020]
  Nyckelord :matematik; särbegåvad; behov; digitala verktyg; funktion;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie inriktar sig på hur särbegåvade elevers behov kan uppfyllas i matematikundervisning med hjälp av digitala verktyg. Fokus kommer att ligga på om det finns vetenskapligt stöd för användandet av olika digitala verktyg vid undervisningen av särbegåvade elever i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Jag är färdig med uppgiften, nu då? : Hur synliggör man elever med fallenhet för matematik och hur påverkas de av den sociala miljön så som hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emmy Berglin; Hilde Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Fallenhet; matematik; fallenhet för matematik; skolan; sociala miljöer; identifiera elever med fallenhet; metoder; kreativa tester; psykologer;

  Sammanfattning : Litteraturstudien handlar om elever med fallenhet och vad som definieras som särbegåvad eller att ha en fallenhet. Hur kan särbegåvade elever bli uppmärksammade och vilka metoder används till detta samt hur påverkas elever med särbegåvning av de sociala miljöerna hem och skola. LÄS MER

 3. 3. ”Kunskapstörst och spring i huvudet” : En enkät- och intervjustudie om pedagogers kunskaper och erfarenheter av särbegåvning i förskolan

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Angelica Bolmenstam; Nicolina Nordström; [2019]
  Nyckelord :Särbegåvning; förskola; pedagoger; läroplansteori; pedagogiskt ABC;

  Sammanfattning : Ungefär ett barn i varje barngrupp kan klassas som särbegåvad, däremot är det färre än cirka en procent av de särbegåvade barnen som upptäcks i förskolan. Både förskolans läroplan och Skollagen är tydliga med att varje enskilt barn ska få stöd utformat efter det egna behovet. LÄS MER

 4. 4. Lärares och särbegåvade elevers faktiska stöd samt behov av stöd i undervisningen, i ämnet matematik, årskurs 4-6 : - Ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Henny Tärnström; [2019]
  Nyckelord :matematik; stöd i undervisningen; särbegåvning; gifted children; giftedness;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att inhämta enskilda lärares åsikter om sitt faktiska stöd i undervisningen av särbegåvade elever i ämnet matematik, årskurs 4-6, samt sitt behov av stöd. Studien omfattar även vad lärare anser att de särbegåvade elever de undervisar erhåller samt behöver, för att utvecklas i ämnet matematik. LÄS MER

 5. 5. Särbegåvning och samverkan : En intervjuundersökning av föräldrar och lärare till särbegåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Home; school; cooperation; parents; giftedness; NPD; twice-exceptional; Hem; skola; samverkan; föräldrar; särbegåvning; NPF; dubbelriktad begåvningsproblematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och diskutera hur undervisande lärare och föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos upplever samarbetet mellan skolan och hemmet. För att ta reda på hur det förhåller sig används en kvalitativ intervjumetod, tre föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos och tre lärare intervjuades. LÄS MER