Sökning: "särbegåvade elever i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden särbegåvade elever i matematik.

 1. 1. Att undervisa särbegåvade barn i matematik : En forskningsöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Björn Ericsson; Åke Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :särbegåvade; särskilt begåvade; matematik; undervisning; berikning; acceleration.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Särskilt begåvade elever kommer ofta i skymundan till förmån för elever i motsatta änden av skalan. I Sverige är forskningen kring särskild begåvning nästan obefintlig. Sedan 2015 har särskilt begåvade elever aktualiserats i den svenska skolan i och med det stödmaterial Skolverket tagit fram. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva särbegåvning : Hur beskriver pedagoger särbegåvade elever och särbegåvade elever inom matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Katarina Torpling; [2020]
  Nyckelord :Särbegåvning; begåvning; matematisk begåvning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Särbegåvade elever upptäcks sällan i skolan och detta får konsekvenser för dessa elever. Studien ämnar bidra till utökad förståelse för hur särbegåvning och matematisk särbegåvning beskrivs. LÄS MER

 3. 3. Uppmärksamma och identifiera särskilt begåvade elever i matematik : varför, vad och hur?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christin Nilsson; Anneli Kempi; [2020]
  Nyckelord :Särskilt begåvade; särbegåvade; elever; matematik; identifiera; förmågor; metoder; uppmärksamma;

  Sammanfattning : Fokus i arbetet har varit särskilt begåvade elever i matematik. Anledningen är att det idag finns särskilt begåvade elever som aldrig blir identifierade och forskning har visat att dessa elever då inte får den undervisning de har rätt till enligt skollagen (Persson R. S., 2010; SFS 2010:800). LÄS MER

 4. 4. Matematiskt särbegåvade elever, vilka är de? : En litteraturstudie om identifiering, anpassning och utmaning för matematiskt särbegåvade elever i de tidiga skolåren.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Matematikdidaktisk forskning; Jönköping University/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Madeléne Jansson; Lisa Danielsson; [2020]
  Nyckelord :matematik; särbegåvad; elev; identifiering; anpassningar;

  Sammanfattning : Matematiskt särbegåvade elever definieras som de individer som har en djupare förståelse för matematikämnet än normalt. De anpassningar dessa elever behöver skiljer sig från hur elever med svårigheter inom ämnet stöttas. Att modifiera undervisningen till en högre abstraktionsnivå är inte enkelt. LÄS MER

 5. 5. Lågstadielärares erfarenheter av att arbeta med högpresterande och särbegåvade elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Waldt; Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Högpresterande elever; lågstadielärare; lågstadiet; lärarperspektiv; matematik; särbegåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur lågstadielärare definierar och identifierar högpresterande respektive särbegåvade elever. Genom studien ville vi även undersöka vilka metoder som lärarna ansåg vara gynnsamma i mötet med dessa elever i matematikundervisningen samt se om lärarna får stöd av organisationen i bemötande av dessa elever. LÄS MER