Sökning: "särbegåvade elever i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden särbegåvade elever i skolan.

 1. 1. Att möta särskilt begåvade elever i skolan : Ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Grönberg; [2019]
  Nyckelord :Särskilt begåvade elever; särbegåvade elever; lärarnas upplevelser.;

  Sammanfattning : Tidigare utförd forskning visar att särskilt begåvade elever inte alltid upptäcks och prioriteras i skolan så som den svenska skollagen kräver. Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärarnas upplevda förutsättningar att bemöta och utmana de särskilt begåvade eleverna i skolan. LÄS MER

 2. 2. Jag är färdig med uppgiften, nu då? : Hur synliggör man elever med fallenhet för matematik och hur påverkas de av den sociala miljön så som hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emmy Berglin; Hilde Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Fallenhet; matematik; fallenhet för matematik; skolan; sociala miljöer; identifiera elever med fallenhet; metoder; kreativa tester; psykologer;

  Sammanfattning : Litteraturstudien handlar om elever med fallenhet och vad som definieras som särbegåvad eller att ha en fallenhet. Hur kan särbegåvade elever bli uppmärksammade och vilka metoder används till detta samt hur påverkas elever med särbegåvning av de sociala miljöerna hem och skola. LÄS MER

 3. 3. Särbegåvade elever i matematikundervisningen : En litteraturstudie om hur särbegåvade elever kan identifieras, karaktäriseras och utmanas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ellenor Ternström; Beatrice Manniche; [2019]
  Nyckelord :Särbegåvadeelever; matematikundervisning; grundskolan; identifiering; ZPD; typiska egenskaper; social undervisning; särbegåvning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetetär att studera och analyseraaktuell forskning om särbegåvade elever i matematikundervisningen. Arbetet riktar in sig på hur lärare kan identifiera, karaktärisera och utmana särbegåvade elever i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Niklasson; Madeleine Högström; [2019]
  Nyckelord :Särbegåvning; matematik; matematikundervisning; nivågruppering; understimulering; grundskola; berikning; gifted children; math; teaching;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete undersöker vi hur särbegåvade elever har upplevt matematikundervisningen i skolan och hur lärare ska arbeta med dessa elever så att de inte hämmas i sin kunskapsutveckling. Utifrån vår enkätundersökning gjord på särbegåvade vuxna visar det sig att 44 % deltagarna i åldern 18–23 har en negativ uppfattning av matematikundervisningen i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Särbegåvning och samverkan : En intervjuundersökning av föräldrar och lärare till särbegåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Home; school; cooperation; parents; giftedness; NPD; twice-exceptional; Hem; skola; samverkan; föräldrar; särbegåvning; NPF; dubbelriktad begåvningsproblematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och diskutera hur undervisande lärare och föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos upplever samarbetet mellan skolan och hemmet. För att ta reda på hur det förhåller sig används en kvalitativ intervjumetod, tre föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos och tre lärare intervjuades. LÄS MER