Sökning: "särkoppling"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet särkoppling.

 1. 1. Tillit, styrning och service : En kvalitativ studie av Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Christian Öström; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based control; change process; public sector; Swedish Tax Agency; case study; isomorphism; decoupling; New Public Management; tillitsbaserad styrning; förändringsprocess; offentlig sektor; Skatteverket; fallstudie; isomorfism; särkoppling;

  Sammanfattning : Sedan 1980-talet har New Public Management (NPM) varit den dominerande styrfilosofin inom offentlig sektor i Sverige. NPM har framförallt varit förknippat med resultat- och målstyrning och har förväntats öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER

 3. 3. ORGANISATIONSFÖRÄNDRING I ETT NYTT SAMHÄLLSKLIMAT - En fallstudie om polisanställdas upplevelser vid Polishuset City i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mia Ilovaca; [2018-03-13]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Förändring; Omgivning; Institutionell teori; Särkoppling;

  Sammanfattning : År 2015 beslutade regeringen att implementera en ny polisreform för att centralisera ochskapa en enhetlig polismyndighet. Den här polisreformen har diskuterats från olikainfallsvinklar, det har riktats ett stort missnöje mot nya polismyndigheten från internt håll menäven från samhället och omgivningens sida. LÄS MER

 4. 4. Mycket prat men lite verkstad: Att förstå det klimatpolitiska ramverket med hjälp avidéer om metagovernance och särkoppling.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katharina Berndt; [2018]
  Nyckelord :klimatlag; klimatpolitisk ramverk; metagovernance; särkoppling; nyinstitutionell organisationsteori; reformberättelse; tvärsektoriella frågor; transportsektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förtrollande prat & motsägelsefulla handlingar : En kvalitativ studie om hur millenialer som managementidé inverkar på organisationers rekrytering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Gehrke; Elaine Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Millennials; management fads; organizational hypocrisy; de-coupling; legitimacy; Millenialer; managementidéer; organisatoriskt hyckleri; särkoppling; legitimitet;

  Sammanfattning : SyfteStudiens övergripande syfte är att öka förståelsen för hur millenialer som en managementidé inverkar på organisationers rekrytering. MetodStudien tillämpar en kvalitativ forskningsansats med ett abduktivt tillvägagångssätt där totalt åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med ledare inom organisationer. LÄS MER