Sökning: "särkoppling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet särkoppling.

 1. 1. Från lagstiftning till jippon

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nilsson Christoffer; Hofvander Evelina; [2019]
  Nyckelord :Översättning; antidiskriminering; jämställdhet; mångfald; policy; sidoorganisering;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att undersöka hur översättningen ser ut och kan förstås gällande antidiskriminering, jämställdhet och mångfald från lagstiftning, till policys och praktiskt arbete. För att uppnå vårt syfte studerar vi hur översättning till praktiskt arbete visar sig i minnesanteckningar från två förvaltningar (Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret) i Malmö stad. LÄS MER

 2. 2. CSR – relationen mellan tanke och verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Rossen; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; hållbarhet; hållbar utveckling; socialt ansvarstagande; färgtillverkningsindustri; nyinstitutionell teori; legitimitet; särkoppling;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR), det vill säga företags samhälleliga ansvar, har diskuterats under flera decennier. Trots det råder det fortfarande en tvetydighet kring vad det sociala ansvarstagandet egentligen innebär. LÄS MER

 3. 3. Tillit, styrning och service : En kvalitativ studie av Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Christian Öström; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based control; change process; public sector; Swedish Tax Agency; case study; isomorphism; decoupling; New Public Management; tillitsbaserad styrning; förändringsprocess; offentlig sektor; Skatteverket; fallstudie; isomorfism; särkoppling;

  Sammanfattning : Sedan 1980-talet har New Public Management (NPM) varit den dominerande styrfilosofin inom offentlig sektor i Sverige. NPM har framförallt varit förknippat med resultat- och målstyrning och har förväntats öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 4. 4. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER

 5. 5. ORGANISATIONSFÖRÄNDRING I ETT NYTT SAMHÄLLSKLIMAT - En fallstudie om polisanställdas upplevelser vid Polishuset City i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mia Ilovaca; [2018-03-13]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Förändring; Omgivning; Institutionell teori; Särkoppling;

  Sammanfattning : År 2015 beslutade regeringen att implementera en ny polisreform för att centralisera ochskapa en enhetlig polismyndighet. Den här polisreformen har diskuterats från olikainfallsvinklar, det har riktats ett stort missnöje mot nya polismyndigheten från internt håll menäven från samhället och omgivningens sida. LÄS MER