Sökning: "särskild skolform"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden särskild skolform.

 1. 1. SKOLA I LÅSTA FORMER - En diskursanalys på ett statligt ungdomshem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Dahlhöjd; [2022-02-27]
  Nyckelord :diskursanalys; särskild skolform; samhällsvård; SiS;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie har syftet varit att undersöka hur skolgången skrivs fram för elever med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman, och således befinner sig i en särskild skolform. För att lyckas med att undersöka detta behöver följande frågor arbetas vidare med: 1. LÄS MER

 2. 2. Från gymnasiesärskolan till ett komvux för alla : En kvalitativ studie om elevers erfarenheter av att studera i olika skolformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Blomquist; [2021]
  Nyckelord :vuxenutbildning; specialpedagogik; inkludering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : För att skapa bättre förutsättningar för elever som har gått i särskolan att fortsätta studera som vuxna är komvux som särskild utbildning sedan 2020 en del av komvux. Eleverna kan också söka reguljära kurser på grund- och gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. En gynnsam återgångsprocess : Olika yrkeskategoriers perspektiv på återgång från särskild undervisningsgrupp till ordinarie klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Nordin; Linda Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Återgångsprocess; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur återgångar för elever från särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) till ordinarie skola planeras och genomförs, samt undersöka samverkan mellan de olika skolformer. På vilka sätt kan återgångsprocessen gynnas respektive försvåras och vad begreppet återgång har inneburit för informanterna i studien. LÄS MER

 4. 4. Elever med behov av särskild skolform Hur diskurser i nationella styrdokument positionerar subjektet elev med utvecklingsstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Jonsson; [2015-11-10]
  Nyckelord :diskursanalys; subjektspositioner; läroplaner; grundsärskola; gymnasiesärskola; elever med utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syfte är att granska subjektspositioner för elever med utvecklingsstörning i grundsärskolans och gymnasiesärskolans läroplaner samt att granska hur talet om kunskap och kunskapsformer ser ut i läroplanstexterna för de olika elevsubjekten. Teori: Diskursteori, poststrukturalism, subjektspositioner. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elev i behov av särskilt stöd : En fallstudie om pedagoger och assistenters uppfattning om vad som är underlättande respektive hindrande aspekter med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin From; Annica Elowsson-Sjöström; [2015]
  Nyckelord :inkludering; specialpedagogik; utvecklingsstörning; elev i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och assistenter i särskild undervisningsgrupp, grundsärskola och grundskola i årskurs 1-6 ser på inkludering i skolan. Studien utgår från en fenomenografisk ansats där pedagogers och assistenters tankar om hur inkludering kan formas utifrån elevens och dennes omvärld i skolan. LÄS MER