Sökning: "särskild undervisningsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden särskild undervisningsgrupp.

 1. 1. Ju fler desto roligare? – introverta och extroverta personligheter i högstadiets särskilda undervisningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christian Faruga Karldén; Hanna Lidén; [2021-07-06]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; introvert; extrovert;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks möjligheterna att använda begreppen introvert och extrovert somdiskurser som kan berättiga en exkludering från klassrummet och placering i särskildundervisningsgrupp (SUG). Studien syftade även till att synliggöra grupplacering,arbetsmetoder och förväntningar på eleverna i SUG på högstadieskolor i Göteborgs Stad. LÄS MER

 2. 2. “Jag har alltid varit så kluven inför det här beslutet ”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Fredén; Lisa Glans; [2021-06-21]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; skolsvårigheter; problematisk lärandesituation; inkludering; exkludering; uppfattningar; relationer; sårbarhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stödmed fokus på särskild undervisningsgrupp. Studien ämnade undersöka elevernas ochföräldrarnas tankar och uppfattningar kring att vara placerad/ ha ett barn placerat i särskildundervisningsgrupp och genom detta få en djupare förståelse för skolans uppdrag gentemotelever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Den exkluderande inkluderingen? : Livsberättelser från sju före detta elever i resursskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Sofia Gylén; [2021]
  Nyckelord :inkludering; livsberättelser; resursskola; stöd; unga vuxna; övergångar;

  Sammanfattning : Inkludering är ett centralt begrepp i specialpedagogiken. Förutsättningar att utgå från varje individs behov och förutsättningar gör att inkluderingsidealet kan uppfattas som ett svåruppnåeligt ideal i dagens skola. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på relationell pedagogik i särskild undervisningsgrupp : En intervjustudie med lärare i särskild undervisningsgrupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Björkling; [2021]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; relationell pedagogik; beteendeproblematik; förenklat stöd; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilken form av undervisning som sker i särskild undervisningsgrupp och om lärares syn på relationell pedagogik. Intervjuer har utförts med sex olika lärare som undervisar i särskild undervisningsgrupp i Sverige. En tematisk analys användes för att analysera data. LÄS MER

 5. 5. Sju elevers uppfattningar om sin skolsituation inom flexteamsverksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lanzén Ederheim; Linda Sagestam; [2020-03-02]
  Nyckelord :flexteamsverksamhet; särskild undervisningsgrupp; delaktighet; inkludering; skola; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka olika uppfattningar elever har av sindelaktighet inom flexteamsverksamhet (FTV) i skolan. Studien ämnar ge svar på följande frågeställningar. LÄS MER