Sökning: "särskild undervisningsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden särskild undervisningsgrupp.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 3. 3. Läsa mellan raderna : En studie om undervisning i läsförståelse för elever med autismspektrumtillstånd i särskild undervisningsgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Åsberg; [2017]
  Nyckelord :autism; läsförståelsestrategier; göra inferenser; reciprok undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how two teachers support reading comprehension in the subjects Swedish and Social science in primary school in a specialized teaching group for students with autism spectrum disorder (ASD). The study included eight classroom observations, four in Swedish and four in Social science. LÄS MER

 4. 4. Segregerande värderingar : En modell över skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Mats Andersson; [2017]
  Nyckelord :values; segregation; shifting; adaptation; collaboration; expertise; special needs; grounded theory; värderingar; segregering; förskjutning; anpassning; samarbete; kompetens; särskilt stöd; grundad teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever som hamnar i särskild undervisningsgrupp förefaller att bli kvar där. Det väcker frågan om hur skolans arbetemed elever i behov av särskilt stöd ser ut.Syfte: Denna studie syftar till att ta fram en modell för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Metod: Den metod som använts har varit grundad teori. LÄS MER

 5. 5. ”På fritids finns det många barn, men i skolan har jag mina kompisar” En studie av elever och deras känsla av delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. ”At after school-club there’s lots of children, however my friends are at school” A study of pupils and their feeling of inclusion and exclusion in a special education group compared to ordinary school.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Hedblom; Susanne Johannesson; [2017]
  Nyckelord :delaktighet; gemenskap; elevperspektiv; språkstörning; särskild undervisningsgrupp; utanförskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien var att ta reda på hur en grupp elever med diagnosen språkstörning upplever sin skolgång när det gäller delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. Förväntat kunskapsbidrag Under studietiden har vi mött forskning som tyder på att det är ogynnsamt och diskrimi-nerande att placera elever i särskild undervisningsgrupp, men vi har haft svårigheter att hitta forskning som baserats på elevens egen upplevelse. LÄS MER