Sökning: "särskild undervisningsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden särskild undervisningsgrupp.

 1. 1. Sju elevers uppfattningar om sin skolsituation inom flexteamsverksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lanzén Ederheim; Linda Sagestam; [2020-03-02]
  Nyckelord :flexteamsverksamhet; särskild undervisningsgrupp; delaktighet; inkludering; skola; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka olika uppfattningar elever har av sindelaktighet inom flexteamsverksamhet (FTV) i skolan. Studien ämnar ge svar på följande frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. “Elever med inkluderingsproblem” En studie om rektorer och specialpedagogers resonemang kring inkludering och särskilda undervisningsgrupper

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Svensson; Anneli Klintesten; [2020]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Inkludering; Kategoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Särskilda undervisningsgrupper;

  Sammanfattning : Vår förhoppning med studien är att bidra med ökad förståelse kring begreppet inkludering och hur elever i behov av särskilt stöd placeras i olika skolsammanhang och vad som ligger till grund för placeringen. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur rektorer och specialpedagoger inom olika skolformer resonerar kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Hur kan vi göra det bra? : En studie om svårigheter och framgångsfaktorer i undervisningen av elever med en kombinerad funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Söderberg; Pernilla Hektor; [2020]
  Nyckelord :biopsykosocialt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; autism; adhd;

  Sammanfattning : I arbetet som lärare i en särskild undervisningsgrupp har vi uppmärksammat att kombinationer av funktionsnedsättningar gör inlärningssituationen mer komplex.  De elever vi främst tänker på är elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism och/eller adhd. LÄS MER

 4. 4. Barn i socioemotionella svårigheter : utmaningar för lärare och förväntningar på specialpedagogen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Behzad Habibi; [2020]
  Nyckelord :Challenges; elementary school; inclusion; socioemotional difficulties; special educational needs classes; special educator; Grundskola; inkludering; socioemotionella svårigheter; specialpedagog; särskild undervisningsgrupp; utmaningar;

  Sammanfattning : Det är vanligt att lärare kommer i kontakt med och undervisar elever som befinner sig i socioemotionella svårigheter. Många lärare känner sig otillräckliga eftersom de finner arbetet med elever i socioemotionella svårigheter som utmanande. Det här har bidragit till att vissa lärare förhåller sig negativt till inkludering. LÄS MER

 5. 5. Det hade inte behövt bli så här! : En kvalitativ studie av vårdnadshavares erfarenheter av skolans inkluderingsuppdrag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Kristensson; [2020]
  Nyckelord :Särskild undervisningsgrupp; exkludering; narrativ; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : Tanken med denna praktiknära studie har varit att genom vårdnadshavares berättelser beskriva och skapa förståelse för hur ett barns placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp relaterar till en inkluderande skola. Jag har fokuserat på frågeställningarna hur vårdnadshavare beskriver och upplever sina erfarenheter av barnets skolgång före, under och efter placeringen i den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen samt vilka hinder och möjligheter vårdnadshavarna sett vad gäller barnens skolgång. LÄS MER