Sökning: "särskild vinstandel"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden särskild vinstandel.

 1. 1. Beskattning av carried interest - I ljuset av målet mot Nordic capital AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Samuel Chauca Palma; [2015]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur en särskild vinstandel i private equity-fonder, så kallad carried interest, ska beskattas. Uppsatsen utgår från ett kammarättsavgörande som blev uppmärksammat inom private equitybranschen eftersom fondstrukturen som var aktuell i målet är vanlig inom branschen. LÄS MER

 2. 2. Carried interest i den svenska riskkapitalbranschen : En studie av den särskilda vinstandelen och dess verkliga innebörd i den svenska inkomstbeskattningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Alva Westlin; Josefine Gotting; [2013]
  Nyckelord :riskkapitalbolag; riskkapital; riskkapitalstruktur; carried interest; särskild vinstandel; verklig innebörd; beskattningsproblematik; beskattning av carried interest;

  Sammanfattning : Riskkapitalbranschen har varit etablerad i Sverige sedan 1980-talet, trots det finns det idag inget regelverk som specifikt reglerar denna verksamhet. Sedan år 2007 har Skatteverket bedrivit djupgående utredningar av bolag verksamma inom riskkapitalbranschen. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av carried interest : Riskkapitalbranschens ersättningsform och dess plats i gällande svensk skatterätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Stanler; [2012]
  Nyckelord :carried interest; private equity; särskild vinstandel; genomsyn; skatteflykt; verklig innebörd; hedgefond; aifm; private equity-fond;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Beskattning av carried interest i riskkapitalbolag

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Oscar Ingelmark; [2012]
  Nyckelord :carried interest; särskild vinstandel; riskkapital;

  Sammanfattning : Inom riskkapitalfonder är det vanligt med olika former av vinstdelningssystem.Under senare år har en problematik uppdagats vad gäller beskattningen av dendel av vinstdelningen som uppkommer vid avyttring av portföljbolag sombrukar kallas carried interest. LÄS MER