Sökning: "särskilda boenden"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden särskilda boenden.

 1. 1. Öppna frågor i interaktion mellan undersköterskor och personer med kommunikationsstörning på särskilda boenden för äldre

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Lidskog; Miriam Grundström; [2021-02-03]
  Nyckelord :Neurogena kommunikationsstörningar; särskilda boenden för äldre; öppna frågor; personcentrerad vård; Conversation Analysis; Neurogenic communication disorders; long-term residential care; open-ended questions; person-centered care; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : Healthcare professionals asking open-ended questions has been de-scribed as a way of promoting the patient’s participation, which is fundamen-tal in person-centered care. At the same time research shows that open-ended questions may be problematic in conversations with people with communica-tion disorders. LÄS MER

 2. 2. Basal hygien inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Infection control; hand hygiene; Handwashing; nursing home; compliance; Smittspridning; följsamhet; handhygien; basal hygien; kommunal vård och omsorg;

  Sammanfattning : Introduktion: Det är väl känt världen över att god handhygien är en av de enskilt mest effektiva insatserna för att hindra smittspridning. Trots detta visar flera studier på låg följsamhet till denna viktiga företeelse och orsakerna för försummandet varierar. LÄS MER

 3. 3. Vårdares upplevelser om arbetsmiljön : En kvalitativ studie om hur vårdare inom särskilda boenden uppfattar sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johan Karlsson; Tullgren Jacob; [2021]
  Nyckelord :Vårdare; särskilda boenden; Covid-19; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how caregivers in elderly care perceive their work situation because it is a professional group that will become more important over time and which was not highlighted in previous research. The method used is qualitative with a hermeneutic approach where the empirical data was collected from eight semi-structured interviews with caregivers who work in elderly care. LÄS MER

 4. 4. För vems skull ger distriktssköterskan symtomlindring i livets slutskede? En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anneli Olsson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Distriksköterska; Närstående; Symtomlindring; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döden är en naturlig del av livet, men den kan ändå skapa stor rädsla och ångest hos många. Det har blivit färre av de äldre som avlider på sjukhus medan flertalet avlider på särskilda boenden eller i hemmen. LÄS MER

 5. 5. Delegering av medicinska arbetsuppgifter : -En intervjustudie med sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Cecilia Nordqvist; Eva Hallström; [2020]
  Nyckelord :Delegations; District Nurses; Home Health Care; Municipal Elderly Care; Patient Safety; Nurses; Safe Care; Retirement Home; Delegeringar; Distriktssköterskor; Hemsjukvård; Kommunal äldreomsorg; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Säker vård; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den kommunala äldreomsorgen har sjuksköterskan ett omvårdnadsansvar i vilket det ingår att se till att äldre som bor på särskilda boenden eller har någon form av hemsjukvårdsinsatser erhåller en säker vård. Omvårdnadspersonalen har närmst kontakt med de äldre inom den kommunala omsorgen. LÄS MER