Sökning: "särskilda boenden"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden särskilda boenden.

 1. 1. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 2. 2. "Vi har alla samma mål” : En undersökning om informationsdelning på särskilda boenden för äldre

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie-Louise Gunnarsson; Kajsa Mörtzell; [2024]
  Nyckelord :Informationsdelning; kunskapsdelning; vård- och omsorg; särskilt boende; informationskultur; personal; hälso- och sjukvård; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : This paper is about information sharing in elderly care organizations in Sweden. It has been shown that there are some deficiencies in these organizations, where language and language barriers have been presented as one of the main reasons for these deficiencies. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan sociodemografiska faktorer i befolkningen och covid-19-relaterad mortalitet på särskilda boenden för äldre – en jämförelse på kommunnivå

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Lina Petersson; [2023-12-22]
  Nyckelord :Smittskydd och vårdhygien; Covid-19;

  Sammanfattning : Introduktion: Studier visar att faktorer som hög ålder och födelseland påverkar hur allvarligt personer drabbas av covid-19. Personer boendes på särskilda boenden för äldre utgjorde närmare hälften av de avlidna med covid-19 under 2020. LÄS MER

 4. 4. Gå var sin väg - Att leva med demenssjukdom inom familjen : Ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Olsson; Simon Kristiansen; [2023]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer’s; relatives; nursing home; nursing home admission; institutionalization; experiences; informal caregiver; demens; Alzheimers; anhörig; partner; särskilt boende; flytt; upplevelser; erfarenheter; informell vårdare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens förekommer i många former och yttras på olika sätt i ett degenerativt förlopp. Globalt lider 55 miljoner människor av denna sjukdom. En majoritet av befolkningen blir alltmer äldre och behovet av omsorg ökar med avsaknad av tillräckligt med platser på särskilda boenden. LÄS MER

 5. 5. ”Jag förutsätter att personalen jobbar utefter sin bästa förmåga” : En metodkombinationsstudie om hur omsorgspersonal och enhetschefer resonerar kring komplexa omsorgssituationer där vanvård och försummelse förekommer inom ordinärt boende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Grännö Lundmark; Johanna Robertsdotter; [2023]
  Nyckelord :Social work; home care services; neglect; ageism; knownledge; Socialt arbete; ordinärt boende; vanvård och försummelse; ålderism; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning utförd inom särskilda boenden har visat att det är ett förekommande problem att äldre utsätts för vanvård och försummelse utförd av personal. Forskning om vanvård och försummelse inom ordinärt boende i svensk kontext är bristfällig. LÄS MER