Sökning: "särskiljande lösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden särskiljande lösningar.

 1. 1. Specialpedagogiska perspektiv på dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Persson; [2019]
  Nyckelord :Problemskapande beteende; särskilt stöd; dokumentation; specialpedagogiska;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgång i hur förskolebarn i behov av särskilt stöd utifrån problemskapande beteende skrivs fram i text, i relation till specialpedagogiska perspektiv. Textunderlaget utgörs av den amerikanske psykologen Ross W. LÄS MER

 2. 2. Lärares och specialpedagogers uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Patrycja Rizk; Sonja Edenius; [2019]
  Nyckelord :Lärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; stödinsatser; särskiljande lösningar; utbildningsaktiviteter utanför klassens ram;

  Sammanfattning : Studien handlar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram.Syftet varatt undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om dessa utbildningsaktiviteter och stödinsatser. LÄS MER

 3. 3. Utanför klassrummet : – Lärares och specialpedagogers erfarenhet av och uppfattningar om stödåtgärder i förhållande till begreppet inkludering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Rebecka Edin; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; stödåtgärder; särskiljande lösningar; dilemmaperspektiv; motivation;

  Sammanfattning : I en tid när inkludering känns som en självklar målsättning för många i skolan, men där stödåtgärder utanför klassrummet ändå är en organisation som används, känns den här studien som ett relevant inslag. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger uppfattar förhållandet mellan begreppet inkludering och en praktik där stöd ges utanför klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Att se möjligheter där andra ser hinder : uppfattningar om inkludering och tillgänglig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Calmerbäck; Anna-Maria Sandberg; [2017]
  Nyckelord :universal design for learning; Inkludering; gymnasiesärskola; tillgänglig undervisning; universal design för lärande; specialpedagogiska perspektiv; uppfattningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur pedagoger, elever och skolledare vid en gymnasieskola uppfattar fenomenen inkludering och tillgänglig undervisning genom att undersöka deras syn på möjligheter och utmaningar med att som elev inskriven i gymnasiesärskolan delta i undervisning på nationella program på gymnasieskolan. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med målet att finna variationer i uppfattningarna kring inkludering och tillgänglig undervisning hos de olika aktörerna. LÄS MER

 5. 5. Att vända skolsituationen : En studie av faktorer som några elever och föräldrar anser möjliggjort en återgång till ordinarie skolform från en särskild undervisningsgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Karlsson; [2013]
  Nyckelord :skola; socialt samspel; särskild undervisningsgrupp; barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker elever i svårigheter som lyckas vända sin skolsituation. Det man sett i forskning vara framgångsfaktorer för att skapa en skola för alla är, individuell anpassning och stöd i lärandet, stöd i det sociala samspelet mellan elever, gruppstärkande övningar, god kommunikation och samsyn mellan inblandade parter i och kring det direkta skolarbetet. LÄS MER