Sökning: "särskiljande lösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden särskiljande lösningar.

 1. 1. Change Management : A clarification of the gap between ChangeManagement practice and research

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Zewar Bahadin; [2020]
  Nyckelord :Change; Management; Organizational; Leadership; Business; Successful; Process; Activity; Approach; Aspects; Enabler; Factor; Framework; Guideline; Method; Model; Practice; Technique; Tool; Förändringsarbete; Förändringsledning; Förändring; Organisation; Ledarskap; Företag; Framgångsfaktor; Process; Aktivitet; Approach; Strategi; Aspekt; Möjliggörande; Faktor; Ramverk; Riktlinje; Metod; Modell; Teknik; Verktyg;

  Sammanfattning : Change Management (CM) plays a key role to manage an individual, a group, or an organization from a current state to a desired future state. The purpose of CM is to promote and support activities and actions to higher productivity levels and higher adoption rates simultaneously as stakeholder’s commitment, comfort, and confidence increase in e.g. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiska perspektiv på dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Persson; [2019]
  Nyckelord :Problemskapande beteende; särskilt stöd; dokumentation; specialpedagogiska;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgång i hur förskolebarn i behov av särskilt stöd utifrån problemskapande beteende skrivs fram i text, i relation till specialpedagogiska perspektiv. Textunderlaget utgörs av den amerikanske psykologen Ross W. LÄS MER

 3. 3. Lärares och specialpedagogers uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Patrycja Rizk; Sonja Edenius; [2019]
  Nyckelord :Lärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; stödinsatser; särskiljande lösningar; utbildningsaktiviteter utanför klassens ram;

  Sammanfattning : Studien handlar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram.Syftet varatt undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om dessa utbildningsaktiviteter och stödinsatser. LÄS MER

 4. 4. Om borgenärsskydd till kryptovaluta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Andersson; [2019]
  Nyckelord :sakrätt; kryptovaluta; bitcoin; borgenärsskydd; functional equivalence; funktionell likvärdighet; icke-fysisk egendom; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitalisering och ny teknik möjliggör helt nya sätt för representation av ekonomiska värden. Utanför den traditionella egendomssfären kan idag stora tillgångar hittas. Det kanske vanligaste exemplet på sådana tillgångar är kryptovalutor. LÄS MER

 5. 5. Utanför klassrummet : – Lärares och specialpedagogers erfarenhet av och uppfattningar om stödåtgärder i förhållande till begreppet inkludering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Rebecka Edin; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; stödåtgärder; särskiljande lösningar; dilemmaperspektiv; motivation;

  Sammanfattning : I en tid när inkludering känns som en självklar målsättning för många i skolan, men där stödåtgärder utanför klassrummet ändå är en organisation som används, känns den här studien som ett relevant inslag. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger uppfattar förhållandet mellan begreppet inkludering och en praktik där stöd ges utanför klassrummet. LÄS MER