Sökning: "särskilt begåvade"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden särskilt begåvade.

 1. 1. Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annelie Norrman; Jaana Nyman; [2021-08-05]
  Nyckelord :särskilt begåvade; acceleration; berikning; coachning; elevers upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractSpecialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en platsdär alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en för långsam arbetstakt och behöver vänta in sina klasskamrater då de skulle kunna få arbeta snabbare och nå längre kunskapsmässigt (Kullander, 2014). LÄS MER

 2. 2. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 3. 3. Lärares bemötande avancerad läsares behov i årskurs 1 : En kvalitativ studie om identifiering, bemötande och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmah Nordström; [2021]
  Nyckelord :avancerade läsare; årskurs 1; särskilt begåvade elever; läsundervisning; motivation; identifiering; differentierad undervisning; Pedagogiskt ABC.;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från hermeneutiken samt det sociokulturella och undersöker hur verksamma lärare bemöter behoven hos de avancerade läsarna i årskurs 1 samt hur lärarna arbetar med identifiering och motivation med dessa elever. Avancerade läsare avser i denna studie tidiga läsare samt särskilt begåvade och talangfulla läsare. LÄS MER

 4. 4. Matematikbegåvning i lågstadiet : Lärares kunskaper och uppfattningar om särskilt begåvade elever inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linnéa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Identifiering; inkludering; lågstadiet; matematik; matematikbegåvning; särbegåv-ning; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Särskilt begåvade elever utgör ungefär 5% elevpopulationen, det här är elever som kognitivt skiljer sig från resten och som behöver uppmärksammas för att inkluderas i undervisningen. Studiens bakgrund presenterar innebörden av begreppet särbegåvning samt hur det visar sig inom matematikämnet, det dras även gränser mellan särbegåvade och högpresterande elever. LÄS MER

 5. 5. Särskild begåvning inom matematik : Identifieras särskild begåvning genom elevernas prestationer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sara Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :grundskolan; högpresterande; sociokulturella perspektivet; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Läroplanen lyfter att skolan ska ge alla elever rätt att utvecklas på sin individuellanivå. Detta gäller även särskild begåvade elever. Genom att identifiera särskildbegåvning kan eleverna utmanas på rätt nivå, vilket ökar elevernas motivation ochkänsla för skolan. LÄS MER