Sökning: "särskilt skyddsvärda träd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden särskilt skyddsvärda träd.

 1. 1. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 2. 2. Värmländska ekens inneboende - mer än åldern och storleken på trädet påverkar dem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Camilla Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks huruvida hög ålder och stor omkrets på en ek påverkar artrikedomen och antalet signalarter av mossor och lavar som lever på dess stam. Detta är viktigt då information om arters existens och deras eventuella samband med ålder och omkrets på trädet möjliggör för ett framtida skydd av gamla träd och dess arter, särskilt eftersom många mossor och lavar idag riskerar rödlistning när lövskogen minskar. LÄS MER

 3. 3. Förnyelse av historiska alléer i Sverige : hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Liliana Ravanshad; [2015]
  Nyckelord :historiska alléer; restaurering; förnyelse; kulturhistoria; naturvärden;

  Sammanfattning : Allén har ett väldigt långt historiskt förflutet. Alléer kan innehålla olika trädslag men historiskt är det lind som har dominerat i Europa och Sverige. Andra trädarter som alm, avenbok, björk, pil, päron och äpple var även viktiga alléträd i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Vem ska beskyddas mest? - Konflikten mellan kyrkogårdens särskilt skyddsvärda träd och säkerheten för besökare, personal och föremål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nina Ramsauer; [2011]
  Nyckelord :Kyrkogårdar; biologisk mångfald; särskilt skyddsvärda träd; kulturlandskap; säkerhetsrisk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Old trees in cemeteries are often designated trees with "high conservation value" (in Swedish: särskilt skyddsvärda träd), which means that they are important for biodiversity. The Swedish Environmental Protection Agency has created an action plan to conserve those valuable trees in the Swedish culture landscape to preserve, for example, red listed species (often insects, lichens, mosses and fungi). LÄS MER