Sökning: "särskola"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet särskola.

 1. 1. Musik i grundsärskolan : en kvalitativ undersökning av lärares anpassningar i undervisningen 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ida Sjögren; [2023]
  Nyckelord :musikundervisning; särskola; anpassningar; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur musiklärare beskriver att de arbetar för att anpassa musikundervisningen för grundsärskolans elever. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fyra musiklärare inom grundsärskolan, och empirin analyserades med en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Vilka förväntningar finns på specialpedagogens uppdrag i en grundsärskola?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Susanna Klementsson Berg; Marie Saxgarn; [2023]
  Nyckelord :Speciallärare; specialpedagog; särskola; uppdrag; uppfattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  En kvalitativ studie om personalens uppfattningar om specialpedagogens uppdrag och roll i en grundsärskola. Med ett fenomenologiskt ramverk tar vi oss an materialet i studien för att finna essensen i personalens uppfattningar för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Stödåtgärder för elever i grund- och särskolan som möter hinder i sin språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ola Mopers; Maria Sundh; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; kompensatoriska hjälpmedel; pedagogisk organisation; samarbete; speciallärare; språkutveckling; särskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen och förståelsen för hur några speciallärare arbetar med olika typer av kompensatoriska hjälpmedel och den pedagogiska organisationen kring elever som möter hinder i sin språk-, skriv- och läsutveckling. Studien inleds med en introduktion som sätter in läsaren i fokusområdet med tidigare forskning i ämnet samt genom aktuella styrdokument. LÄS MER

 4. 4. ADHD-begreppet ur ett specialpedagogiskt perspektiv : Hur arbetar lärare praktiskt i skolan när elever diagnosticerats?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gunnel Sundström; [2022]
  Nyckelord :ADHD; arbetssätt; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger och lärare arbetar för att ge stöd till elever som diagnosticerats med ADHD. Frågeställningen som jag ville besvara är kan man dela in lärarnas synsätt på eleverna i ett relationellt och kategoriskt perspektiv? Metoden var intervju och resultatet pekar i en viss riktning på hur lärarna arbetar för att hjälpa elever som diagnosticerats med ADHD. LÄS MER

 5. 5. Scaffolding och samverkan för lärande : Elevassistentens stöttande roll i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Kajsa Renström; Anna Ljungström; [2022]
  Nyckelord :paraprofessionals; special schools for children with learning diasbilities; support; scaffolding; socialconstuctivism; collaboration; elevassistent; särskola; stöttning; scaffolding; socialkonstruktivism; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka elevassistenters uppfattningar om vad den stöttning de ger till elever i särskolan bidrar till för elevens kunskapsutveckling. Studien har en kvalitativ ansats. En intervjustudie har genomförts med åtta elevassistenter. Empirin har analyserats genom en tematisk innehållsanalys. LÄS MER