Sökning: "särskolan läsning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden särskolan läsning.

 1. 1. Läsning i särskolan - ur ett elevperspektiv

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Andersson; [2014]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Läsning; Stimulated recall; Svenskundervisning; Särskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Nina Andersson (2014) Läsning i särskolan – ur ett elevperspektiv.Speciallärarprogrammet 90hp, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola Problemområde: Undervisningen i särskolan har fått kritik för att det är för mycket fokus på omsorg istället för kunskap. LÄS MER

 2. 2. Läsning i särskolan. En fallstudie av tre grundsärskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pia Aztor; [2013-10-22]
  Nyckelord :läsning; utvecklingsstörning; särskolan; delaktighet; lärande;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att studera hur lärare inom grundsärskolan arbetar med metoder för läsning hos elever med utvecklingsstörning. Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:• Vilka erfarenheter har lärarna om läsutvecklingen för elever med utvecklingsstörning?• Hur beskriver lärarna sina metoder och arbetssätt?• Hur arbetar lärarna för att möjliggöra elevers delaktighet och lärande?Teori:Studiens teoretiska ramar har delvis hämtat inspiration från ett sociokulturellt perspektiv där delaktighet och lärande blir centrala i förståelsen av hur lärare i särskolan arbetar med läsning och dess metoder. LÄS MER

 3. 3. Läs-och skrivlärande i grundskolan och särskolan : Två lärare beskriver sitt arbete i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Westman; [2010]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; working methods; work material; children with special needs; Läs- och skrivsvårigheter; arbetsmetoder; arbetsmaterial; elever med behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : My purpose in this paper is to study teachers' work in reading and writing in primary school and special school. I want to find out if they use the same methods, strategies and materials to help students learn to read and write. I will find out the answer to my purpose by performing two qualitative observation and two qualitative interviews. LÄS MER