Sökning: "särskolans elever"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden särskolans elever.

 1. 1. De ”betyger” ingenting. En intervjustudie kring några elevers förståelse och upplevelse av betyg i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Larsson; Annika Carlsson; [2023-02-14]
  Nyckelord :betyg; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Betyg och betygssättning i särskolan har visat sig vara motsägelsefullt. Betygsystemet i särskolan är på ytan likadant som övriga skolans men är modifierat på flera punkter. Det leder till flera problem kring dess användande och användbarhet. LÄS MER

 2. 2. This is "Tricky"! : A Micro-ethnographic Study of Participation and Inclusion of Integrated Students with Intellectual Development Disorder in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Lindberg; Brittany Westerblom; [2022]
  Nyckelord :ethnography; inclusion; integration; intellectual development disorder; own experience; participation; participation model; student’s voice; delaktighet; delaktighetsmodellen; egen erfarenhet; elevens röst; etnografi; inkludering; integrering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide increased knowledge about the experiences of some Swedish students with intellectual development disorder who are enrolled in compulsory school for pupils with learning disabilities and study according to that curriculum but attend school as integrated students. The study examines how these students understand opportunities and experiences of participation and inclusion in their learning environment and social existence based on self-perceived experiences. LÄS MER

 3. 3. Stödåtgärder för elever i grund- och särskolan som möter hinder i sin språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ola Mopers; Maria Sundh; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; kompensatoriska hjälpmedel; pedagogisk organisation; samarbete; speciallärare; språkutveckling; särskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen och förståelsen för hur några speciallärare arbetar med olika typer av kompensatoriska hjälpmedel och den pedagogiska organisationen kring elever som möter hinder i sin språk-, skriv- och läsutveckling. Studien inleds med en introduktion som sätter in läsaren i fokusområdet med tidigare forskning i ämnet samt genom aktuella styrdokument. LÄS MER

 4. 4. ADHD-begreppet ur ett specialpedagogiskt perspektiv : Hur arbetar lärare praktiskt i skolan när elever diagnosticerats?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gunnel Sundström; [2022]
  Nyckelord :ADHD; arbetssätt; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger och lärare arbetar för att ge stöd till elever som diagnosticerats med ADHD. Frågeställningen som jag ville besvara är kan man dela in lärarnas synsätt på eleverna i ett relationellt och kategoriskt perspektiv? Metoden var intervju och resultatet pekar i en viss riktning på hur lärarna arbetar för att hjälpa elever som diagnosticerats med ADHD. LÄS MER

 5. 5. Särskolebetygens funktion, hinder och möjligheter till likvärdighet i utbildning och delaktighet i samhället. : En studie om särskolans icke-juridiskt bindande betygens påverkan på likvärdig utbildning och delaktighet i samhället.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Katia Farah; johanna ericsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktI föreliggande studie var syftet att fördjupa kunskaperna om huruvida särskolans ickejuridiskt bindande betyg påverkar särskoleelevers delaktighet i samhället och likvärdig utbildning. Ett särskilt fokus var att undersöka särskolebetygens funktion, möjligheter och hinder. LÄS MER