Sökning: "sågverk justerverk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sågverk justerverk.

 1. 1. Utveckling av bättre teknik för processen av rejekflödet i sågverk : En undersökning för att utse den metod som är lämpligast för att processa rejektflödet från justerverket i Karbenning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Patrik Hagopian; [2022]
  Nyckelord :Optimization wood products; woodchips; reject flow; grading facility; investment calculation; layoutdesign; Optimering trävaror; träflis; rejektflöde; justerverk; investeringskalkyl; layoutbeskrivning;

  Sammanfattning : På sågverk behövs hetvatten för att kunna värma lokalerna, men även kunna torka träprodukterna. Majoriteten av uppvärmningen går till att torka träprodukterna. AB Karl Hedin i Karbenning producerar sitt eget hetvatten genom pannan på sågverket. Där behövs biobränsle i form av torrflis som bränns i ugnen. LÄS MER

 2. 2. Identifikation och analys av korta produktionsstopp i justerverk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gusten Lans; [2016]
  Nyckelord :Driftsuppföljning produktionsstopp justerverk sågverk;

  Sammanfattning : Sågverket Wallnäs AB har ett behov att identifiera, analysera och åtgärda produktionsstopp kortare än två minuter på sitt justerverk. Syftet med studien är att identifiera korta stopp, var och varför de uppkommer, och ge förslag till förbättringsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Kortare timmer till sågen, en fallstudie om sänkt stötmån

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Hanna Wickberg; [2015]
  Nyckelord :stötmån; justerverk; sprickor; ändsprickor; timmer; virke; trim allowance; trimming mill; cracks; end-cracks; timber; wood;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är att företagen Moelven Skog och Valåsen sågverk önskar effektivisera råvaruanvändningen och därmed minska spillet av timmer genom att sänka stötmånen. En sänkning från tio till sju centimeters stötmån har redan implementerats på Valåsen sågverk men man vill nu undersöka om det går att sänka den ytterligare. LÄS MER

 4. 4. Analys av värdeoptimeringen i justerverket : Rörvik Timber

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Wilhelm Lönnqvist; [2013]
  Nyckelord :BoardMaster; Simulering; Värde; Sorteringsklass;

  Sammanfattning : I takt med konkurrensen ökar på marknaden väljer många sågverk att i allt högre utsträckning kundanpassa sin produktion mot de krav kunderna ställer på produkterna. Sågverkens produktion bör vara inriktad på att skapa ett så högt värdeutbyte som möjligt där virkets egenskaper och produktionsanläggningens förutsättningar ställs mot de kundönskemål som finns. LÄS MER